Views
3 months ago

Biologia klasa 8

Dział 4.

Dział 4. Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona Formy ochrony obszarowej Formami ochrony obszarowej są m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000. Park narodowy jest to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha. W jego obrębie ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej. Każdy park musi mieć wyznaczoną otulinę, czyli obszar ochronny, na którym ogranicza się działalność gospodarczą. W celu ochrony przyrody na terenie parków wprowadza się liczne zakazy. Są to m.in. zakaz poruszania się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi, ruchu pojazdów, zakłócania ciszy, uprawiania sportów wodnych i motorowych. Zabrania się biwakowania, palenia ognisk, wprowadzania psów, zbierania roślin i grzybów, • Parki narodowe W Polsce do 2018 r. utworzono 23 parki narodowe, a ich łączna powierzchnia obejmuje ok. 1% obszaru kraju. 172

27. Formy ochrony przyrody w Polsce łowienia ryb, polowania, wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. Nie wolno też niszczyć gleby, budować obiektów, pozyskiwać skał, stosować chemicznych środków ochrony roślin i nawozów. Rezerwaty przyrody to niewielkie obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, utworzone w celu ochrony określonych wartości przyrodniczych. Są to ekosystemy lub ich fragmenty (np. las, torfowisko, wydmy, zbiornik wodny), siedliska roślin, zwierząt i grzybów, twory przyrody nieożywionej wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Park krajobrazowy jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości. Obecnie (2018 r.) w Polsce istnieją 122 parki krajobrazowe. Na ich terenach mogą znajdować się domy mieszkalne, ludzie mogą prowadzić działalność gospodarczą (np. rolniczą), ale w sposób nieobciążający środowiska. Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz i możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Mogą być też chronione ze względu na pełnioną funkcję ekologiczną, jeśli np. umożliwiają migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Obszary Natura 2000 są tworzone w celu ochrony ekosystemów i gatunków uważanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Program dotyczy dwóch rodzajów obszarów: obszarów specjalnej ochrony ptaków (tzw. ptasie obszary Natura 2000) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (tzw. siedliskowe obszary Natura 2000). Pomniki przyrody Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, Obszary Natura 2000 – Bory Tucholskie 173