Views
6 months ago

Biologia klasa 8

Dział 4.

Dział 4. Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona Zalicza się do nich surowce mineralne występujące w postaci: – stałej, np. węgiel kamienny i brunatny, rudy metali (Cu, Zn, Pb) i niemetali (S), sól kamienna; – płynnej, np. ropa naftowa, wody mineralne; – gazowej, np. gaz ziemny. Nieodnawialność surowców mineralnych wynika z długiego czasu ich powstawania – np. proces powstawania węgla kamiennego rozpoczął się 300 mln lat temu. Surowce te nie mogą więc odtworzyć się w krótkim czasie. Przy założeniu obecnej wielkości wydobycia i ewentualnego wzrostu zapotrzebowania na surowce znaczna część ważnych obecnie surowców mineralnych stanie się bardzo kosztowna, a wielu z nich może po prostu zabraknąć. Zasoby odnawialne to takie, które mimo użytkowania ulegają samoodtwarzaniu w toku naturalnych procesów zachodzących na Ziemi. Zalicza się do nich powietrze, atmosferę, wody, gleby, lasy, rośliny, zwierzęta oraz energię pozyskiwaną ze Słońca, z wiatru, wody i głębi Ziemi. Zasada zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój polega na gospodarowaniu zasobami środowiska w taki sposób, aby osiągnąć możliwie największe trwałe korzyści z bieżącej produkcji i plonów. Zakłada jednak korzystanie z ekosystemów tak, aby ich zdolności produkcyjne mogły zaspokoić potrzeby nie tylko obecnych, ale też przyszłych pokoleń. Ponieważ większość zasobów przyrody nieożywionej należy do zasobów nieodnawialnych, powinno się wykazywać szczególną dbałość o racjonalne gospodarowanie tymi zasobami. Jak oszczędzać zasoby nieodnawialne Zanim zapalisz żarówkę w swoim pokoju czy włączysz dowolne urządzenie elektryczne, zastanów się, skąd pochodzi prąd, który je zasila. Prosta odpowiedź na to pytanie brzmi: z elektrowni. Elektrownia węglowa to zakład przemysłowy, który wytwarza energię elektryczną w wyniku spalania paliw kopalnych – węgla kamiennego lub brunatnego. • Zrównoważony rozwój Podstawowymi założeniami koncepcji rozwoju zrównoważonego są troska o przyszłe pokolenia oraz integrowanie działań gospodarczych i społecznych z myślą o ochronie środowiska. poprawa warunków życia ludności, stopniowe eliminowanie substancji niebezpiecznych i toksycznych z procesów gospodarczych przemyślane i rozsądne wykorzystywanie nieodnawialnych zasobów przyrody W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PODSTAWOWE ZNACZENIE MAJĄ ochrona przyrody (krajobrazu, ekosystemów, biocenoz i różnorodności biologicznej) 152 korzystanie z odnawialnych źródeł energii

• Źródła energii Elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii nie wydzielają do atmosfery szkodliwych gazów. Obecnie na świecie tylko ok. 17% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W Polsce ta wartość to prawie 10%. NIEODNAWIALNE Elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne •• Energia jest wytwarzana w wyniku spalania paliw kopalnych, których ilość w środowisku naturalnym jest ograniczona – kiedyś ulegną wyczerpaniu. •• Podczas przetwarzania węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej powstaje duża ilość dwutlenku węgla – jednego z głównych gazów cieplarnianych; powstają też tlenki siarki, które są przyczyną kwaśnych opadów. •• W Polsce ok. 90% energii pochodzi z paliw kopalnych. ODNAWIALNE Baterie słoneczne (fotoogniwa) W ogniwie słonecznym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Fotoogniwa są stosowane np. w elektrowniach słonecznych, kalkulatorach. Elektrownia wodna Energia płynącej wody napędza turbiny w elektrowniach wodnych i jest przetwarzana na energię elektryczną. Elektrownia wiatrowa Energia wiatru jest zamieniana w energię elektryczną w turbinach wiatrowych. 153