Views
7 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ I. Człowiek,

DZIAŁ I. Człowiek, grupy społeczne, rodzina PROCES KOMUNIKACJI NADAWANIE ODBIERANIE intencja odbieranie sygnału (słyszenie i widzenie) kodowanie odkodowanie nadawanie sygnału (sygnały werbalne i niewerbalne) zrozumienie ? Jakie zmysły w największym stopniu uczestniczą w procesie komunikacji? my informację zwrotną od osoby, której przekazaliśmy informację, możemy mówić o porozumiewaniu się. Umiejętność porozumiewania się odgrywa ważną rolę w budowaniu kontaktów z innymi ludźmi oraz wpływa na indywidualne poczucie własnej wartości. Brak umiejętności w tej dziedzinie może spowodować izolację, poczucie samotności, niezadowolenie ze szkoły, pracy i kontaktów z innymi ludźmi, nawet najbliższymi. Istotne jest zatem, aby stosować się do najważniejszych zasad dobrego i skutecznego komunikowania się. Gdy komunikujemy się z kimś, używamy jednocześnie dwóch sposobów przekazywania informacji: komunikatów werbalnych, czyli słów i zdań, oraz sygnałów niewerbalnych, czyli gestów, wyrazu twarzy, tonu głosu, postawy, wyglądu. Według badań 35% informacji, które przekazujemy, pochodzi ze słów, a 65% z przekazów niewerbalnych. Potęga autoprezentacji Dzięki umiejętności komunikowania się możemy zaprezentować siebie innym i budować swój wizerunek. Werbalne elementy KIEDY MÓWISZ: •• staraj się mówić jasno i wyraźnie •• zainteresuj słuchaczy •• nie używaj niejasnych i ogólnych sformułowań •• skoncentruj się na sprawach najważniejszych •• patrz w oczy rozmówcy KIEDY SŁUCHASZ: •• nie przerywaj osobie mówiącej •• nie oceniaj wypowiedzi •• nie osądzaj, ale także nie chwal, jeżeli nie zgadzasz się z jej stanowiskiem •• nie podejmuj decyzji za innych 8

1. Człowiekiem jestem... ? Co według ciebie znaczą stosowane przez mówców niewerbalne elementy wystąpienia? autoprezentacji są stosowane w wystąpieniach publicznych, np. prezentacji, debacie, dyskusji czy przemówieniu. Niewerbalne elementy autoprezentacji to: wygląd fizyczny, sposób ubierania się, mowa ciała, mimika. We współczesnym świecie, gdzie liczba nawiązywanych kontaktów jest bardzo duża, autoprezentacja odgrywa ważną rolę w budowaniu relacji z innymi. Wystarczy wskazać na serwisy internetowe lub portale społecznościowe, np. Facebook czy Youtube, gdzie poglądy i zachowania podlegają nieustannej ocenie. Skuteczna autoprezentacja w internetowych mediach JAK PRZYGOTOWAĆ PREZENTACJĘ Uporządkuj swoje wystąpienie 1. Wstęp Przywitaj uczestników. •• Przedstaw się. •• Krótko streść swoje wystąpienie. 2. Właściwa prezentacja •• Podziel swoje wystąpienie na części tak, aby każda z nich dotyczyła innego zagadnienia. •• Posługuj się rzeczowymi argumentami. 3. Zakończenie •• Powtórz najważniejsze zagadnienia i dokonaj podsumowania prezentacji. •• Spróbuj samodzielnie sformułować wnioski ze swojego wystąpienia. •• Postaraj się tak podsumować wystąpienie, aby wyprzedzić pytania, które mogą pojawić się po zakończeniu. Przestrzegaj kilku zasad 1. Określ cel swojego wystąpienia. Jeżeli sam nie znasz celu swojej prezentacji, to nie wymagaj, aby inni ciebie słuchali. 2. Zastanów się, kto jest odbiorcą twojego wystąpienia. Zadaj sobie pytanie, co twoi słuchacze mogą wiedzieć o prezentowanym zagadnieniu. 3. W trakcie prezentacji nie czytaj. Posługuj się planem. Przygotuj wystąpienie tak, aby zmieścić się w wyznaczonym czasie. ? Który z elementów prezentacji jest najtrudniejszy? Uzasadnij swoją opinię. 9

Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości