Views
4 months ago

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

DZIAŁ II.

DZIAŁ II. Społeczność szkolna, lokalna i regionalna który wpływa na funkcjonowanie społeczności lokalnych, jest działalność urzędów centralnych. Ich celem powinno być wspieranie inicjatyw lokalnych, gdyż nawet najlepiej działające instytucje centralne nie są w stanie zrealizować wszystkich zadań wynikających z potrzeb lokalnych. Ważne jest więc dobre zorganizowanie społeczności i jej współdziałanie z organami samorządowymi i rządowymi. Odrębność regionalna Społeczność regionalna zamieszkuje zdecydowanie większy obszar, a o jej charakterze decydują społeczności lokalne, które ją współtworzą. Społeczności regionalne, mimo że są czasami bardzo duże, mają poczucie własnej odrębności, ale nie uważają się za odrębne narody. Najważniejszymi elementami kształtującymi odrębność społeczności regionalnej są: ●● poczucie własnej odrębności przejawiające się w języku, obyczajach i strojach, ●● odmienne doświadczenia związane z przeszłością, ●● budowanie pozytywnego obrazu regionu jako miejsca wyjątkowego. Regiony historyczno‍‐geograficzne Polski kształtowały się przez wieki. Różnice regionalne są skutkiem dawnych podziałów Regiony historyczno‍‐geograficzne Polski. ? Podaj nazwę regionu, w którym mieszkasz. W jakim województwie leży twoja miejscowość? 56

9. Moje miejsce na ziemi Tradycyjne kurpiowskie palmy przygotowywane na Niedzielę Palmową. Uczestnicy procesji w Łowiczu w strojach regionalnych. Oscypek – tradycyjny ser z Podhala. plemiennych, różnic geograficznych i gospodarczych, a także wydarzeń historycznych: podziału dzielnicowego, rozbiorów, wojen oraz zmian granic. Obecnie czynnikami kształtującymi odrębność zbiorowości regionalnych są przede wszystkim tradycja i kultura, Kościół w Stegnie na Pomorzu – przykład tradycyjnego budownictwa w tym regionie. wyrażające się najczęściej w odmienności językowej i religijnej, obyczajach, ubiorach, muzyce, budownictwie czy kuchni. Zazwyczaj to elementy kultury wyraźnie określają granice między regionami Rzeczypospolitej. Pielęgnowanie ich to ważny element tożsamości mieszkańców. ZAPAMIĘTAJ Społeczności lokalne, obok rodziny, pełnią ważną funkcję w kształtowaniu ładu społecznego, ponieważ ludzie mieszkający stale na tym samym terytorium wypracowują uznane przez zbiorowość normy i sposoby postępowania. Jednym z zadań władz centralnych jest wspieranie społeczności lokalnych. Region to obszar ukształtowany w wyniku wydarzeń historycznych, wyróżniający się określonymi cechami, np. geograficznymi i gospodarczymi. Mieszkańcy regionu mają poczucie własnej odrębności, ale nie uważają się za odrębny naród. 57