Views
3 years ago

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Valtaosassa –

Valtaosassa – viidessä kuudesta – järjestöjä luottamustoiminnasta ei siis makseta mitään palkkioita tai korvataan korkeintaan syntyneitä kuluja. Järjestöjen korkein hallinto on siis erittäin vahvasti vapaaehtoistoimintaa. Seuraavassa taulukossa on tarkemmin kuvattu erot korvauksissa hallitustyöskentelystä eri järjestötyyppien välillä. Taulukko 6. Kokouspalkkiot erityyppisissä järjestöissä. Mikä seuraavista vastaa lähinnä järjestöänne? Maksetaanko hallitustyöskentelystä kokouspalkkiota tai kulukorvauksia? Ei makseta mitään Kokouspalkkiota ei makseta mutta korvataan syntyneitä kuluja Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio Yhteensä Valtakunnallinen 19,8 % 50,8 % 29,4 % 100,0 % keskusjärjestö Muu valtakunnallinen 25,2 % 49,0 % 25,9 % 100,0 % järjestö Paikallinen/alueellinen 53,9 % 35,1 % 11,0 % 100,0 % järjestö Yhteensä 45,9 % 38,9 % 15,2 % 100,0 % Hallitustyöskentelystä maksetaan kokouspalkkioita vain osassa valtakunnallisesti toimivista järjestöistä ja hyvin harvassa paikallisyhdistyksessä. Yleinen käytäntö on sen sijaan korvata hallituksen jäsenille työskentelystä syntyviä kuluja. Yli puolessa paikallisyhdistyksistä hallituksen jäsenet kuitenkin toimivat kokonaan ilman korvauksia. Hallitustoiminnan ohella vastaajilta tiedusteltiin avoimella kysymyksellä: ”Mitä muita vapaaehtoisvoimin ylläpidettyjä toimielimiä järjestössänne on?”, siis hallituksen lisäksi. Vastauksia kertyi 1 560 kappaletta. Seuraavat kolme teemaa ilmenivät vastauksissa keskeisimpinä: • työryhmiä, ohjausryhmiä • työvaliokuntia • vertaistukea. Vastausten kirjo oli kaiken kaikkiaan laaja; myös erilaisia jaostoja ja toimikuntia sekä kerhoja ja ryhmiä – muiden muassa liikuntaan liittyen – mainittiin sangen runsaasti. Oleellista on, että vapaaehtoistoimin pidetyt toimielimet vaikuttavat järjestöissä kattavan laajan kirjon hallinnollisista ryhmistä vertaistukeen saakka. Kiintoisaa onkin eritoten se, että vaikka kysymyksen muotoilu (”toimielimiä”) viittaa hallintoon ja byrokratiaan, kentältä nouseva viesti on se, että vapaaehtoistoiminnan ”toimielimet” ovat huomattavasti hallintoa monipuolisempi ilmiö. 24

4 Vapaaehtoistoiminnan maisemakuva: rooli, tehtävät, toimijat 4.1 Toiminnan rooli järjestöissä Heti alkuun on muistutettava siitä jo edellä käsitellystä teemasta, että tuloksissa on muistettava varovaisuus: osassa vastauksista puuttuvia tietoja on runsaasti ja vastaajat ovat ehkä ymmärtäneet osan kysymyksistä eri tavoin. Samalla tämä on jo sinällään tulos, joka heijastelee toimintakentän monimuotoisuutta ja esimerkiksi yhteisen seurannan puuttumista. Ydinaineistossa vastaajilta tiedusteltiin sitten nimenomaisesti: ”Millä tavoin vapaaehtoistoiminta liittyy järjestönne toimintaan?” Vastaajien oli mahdollista valita vain yksi vaihtoehto. Kyselyn kokonaisuuden kannalta tämä kysymys on merkittävässä roolissa, sillä vastausten perusteella ohjattiin vastaajat eri tavoin eteenpäin. Ne vastaajat, joiden järjestön tehtäviin ei sisältynyt vapaaehtoistoiminta tai sen edistäminen, ohjattiin kyselyn loppuun antamaan perustiedot itsestään. Kaikki muut vastaajat ohjattiin eteenpäin jatkamaan varsinaisiin vapaaehtoistoimintakysymyksiin (N = 989). Kysymyksen tulokset piirtyivät seuraavanlaisina: Taulukko 7. Millä tavoin vapaaehtoistoiminta liittyy järjestönne toimintaan? Vapaaehtoistoiminnan rooli Vastauksia % Järjestömme perustuu vapaaehtoistyöhön, vapaaehtoistyö 377 35,3 on järjestömme olemassaolon edellytys, kaikki toi- mintamme on vapaaehtoistoimintaa Järjestömme keskeiset tehtävät toteutetaan palkatulla 469 43,9 henkilöstöllä, mutta vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa toimintaamme, oma vastuualueensa muiden toimintalohkojen joukossa Edistämme vapaaehtoistoimintaa palkatun henkilöstön 143 13,4 asiantuntijapanoksella, mutta omassa järjestössämme ei ole organisoitua vapaaehtoistoimintaa Vapaaehtoistoiminta tai sen edistäminen ei sisälly järjestömme 79 7,4 tehtäviin Yhteensä 1068 100 Vastaus puuttuu 71 Vastaus-% 93,8 N = 1 139 Vastaajissa ovat siis mukana kaikki peruskyselyn vastaajat; kysely siis toimitettiin kaikille vuonna 2009 RAY:n avustusta saaneille järjestöille. Selkeällä valtaosalla vastanneista (92,6 %) vapaaehtoistoiminta sisältyy jollain tavoin toimintaan. Tulos on merkittävä; RAY:n rahoittamista projekteista ja hankkeista käytännössä 25

 • Page 1: AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne
 • Page 4 and 5: Ulkoasu: Dynamo Yliopistopaino Hels
 • Page 6 and 7: 11 Toimijoiden tukeminen ja sitoutt
 • Page 8 and 9: kysely', 'SWOT' ja 'motivaatiokysel
 • Page 10 and 11: tä ja sitouduttava yhä tiukemmin.
 • Page 12 and 13: kioperusteisuus sekä toimielinten
 • Page 14 and 15: 1.4 Tutkimuksen tavoitteet Meillä
 • Page 16 and 17: 2 Tutkimuksen aineisto, vastaajat,
 • Page 18 and 19: tö oli lopettanut toimintansa, joi
 • Page 20 and 21: • Pohdinta - Toiminta • Läheis
 • Page 22 and 23: Taulukko 3. Vastaajien rooli järje
 • Page 24 and 25: Laadullista aineistoa kertyi kokona
 • Page 28 and 29: lähes kaikki ovat myös vapaaehtoi
 • Page 30 and 31: set toimivat äänilehtien lukijoin
 • Page 32 and 33: Taulukko 11. Aktiivitoimijoiden aja
 • Page 34 and 35: Taulukko 14. Reservivapaaehtoisten
 • Page 36 and 37: • hallituksen jäseniltä saatuih
 • Page 38 and 39: Kaikki ovat myös järjestömme ydi
 • Page 40 and 41: Taulukko 19. RAY-avustusten osuus v
 • Page 42 and 43: ahoituslähteiden rahallinen yhteis
 • Page 44 and 45: Taulukko 25. Vapaaehtoistoiminnan k
 • Page 46 and 47: 6 Vapaaehtoistoimintaa tukeva ammat
 • Page 48 and 49: töjen kokonaismäärään reilun n
 • Page 50 and 51: Valtakunnallisten keskusjärjestöj
 • Page 52 and 53: Lainauksissa käy ilmi myös monen
 • Page 54 and 55: 7 Vapaaehtoistoiminnan yhteistyöku
 • Page 56 and 57: Yhteiset asiakkaat, heidän asioide
 • Page 58 and 59: Järjestämme sos. & terveysjärjes
 • Page 60 and 61: Vapaaehtoistoiminta täydentää ja
 • Page 62 and 63: Jos ongelmia oli yhteistyössä aie
 • Page 64 and 65: Yhdistyksen historiassa vapaaehtois
 • Page 66 and 67: Tiivis yhteistyö ammattilaisten ja
 • Page 68 and 69: tietoinen. Seuraavat lainaukset ilm
 • Page 70 and 71: 9 Vapaaehtoistoiminnan tavoitteet,
 • Page 72 and 73: Myös tämän taulukon tuloksista n
 • Page 74 and 75: Maahanmuuttajien vapaehtoinen neuvo
 • Page 76 and 77:

  Näiden ydinteemojen lisäksi monis

 • Page 78 and 79:

  osatyökyvyn käyttöön ja antaa i

 • Page 80 and 81:

  Jäsenten elämänlaadun parantamin

 • Page 82 and 83:

  Valtakunnallisen vapaaehtoistoiminn

 • Page 84 and 85:

  Vastaajilta kysyttiin lisäksi: ”

 • Page 86 and 87:

  Tavoitteiden saavuttamista edisti n

 • Page 88 and 89:

  Yleinen etninen ilmapiiri on paikka

 • Page 90 and 91:

  Tuloksia voisi tulkita siten, että

 • Page 92 and 93:

  Vapaaehtoistyö tuottaa iloa tekij

 • Page 94 and 95:

  Yhdistys antaa tukea siellä, miss

 • Page 96 and 97:

  Yhdistyksemme on muotoutunut ajassa

 • Page 98 and 99:

  Toinen vastaaja puolestaan tiivisti

 • Page 100 and 101:

  nen sekä kasvoista-kasvoihin- tai

 • Page 102 and 103:

  • Maine, hyvä palaute Yhdistykse

 • Page 104 and 105:

  Kuntoutujista on löytynyt tosi hel

 • Page 106 and 107:

  Kuten viimeisestä lainauksesta kä

 • Page 108 and 109:

  11 Toimijoiden tukeminen ja sitoutt

 • Page 110 and 111:

  • virkistys • tuki ja toiminnan

 • Page 112 and 113:

  tukemaan vapaaehtoisten ikään kui

 • Page 114 and 115:

  Nuoria on tulossa entistä enemmän

 • Page 116 and 117:

  tyisen vahva viesti - ja nimenomaan

 • Page 118 and 119:

  Vapaaehtoistyö ja laajemmin kansal

 • Page 120 and 121:

  Pienemmissä järjestöissä suhtau

 • Page 122 and 123:

  • kokemusta arjesta, omasta alast

 • Page 124 and 125:

  Lama ei perinteisesti vähennä vap

 • Page 126 and 127:

  • sirpaleisuus, projektimaisuus,

 • Page 128 and 129:

  Ylipäätään monissa näissä tee

 • Page 130 and 131:

  jestöjen kanssa. Virtuaali- ja net

 • Page 132 and 133:

  Ne ihmiset, jotka tulevat vapaaehto

 • Page 134 and 135:

  • vapaaehtoisosaamisen siirtämin

 • Page 136 and 137:

  13.2 SWOT-teemojen arviointikierrok

 • Page 138 and 139:

  vuutena pidettiin kykyä hyödyntä

 • Page 140 and 141:

  Kuvio 3. Vapaaehtoistoiminnan ulkoi

 • Page 142 and 143:

  toisille sen sijaan hyvin merkittä

 • Page 144 and 145:

  Taulukko 47. Vastaajien ikäjakauma

 • Page 146 and 147:

  Taulukko 51. Millaisissa tehtäviss

 • Page 148 and 149:

  Olen omassa elämässäni saanut pa

 • Page 150 and 151:

  Taulukko 53. Vapaaehtoistoiminnan m

 • Page 152 and 153:

  Vapaaehtoistoimintani perustuu nime

 • Page 154 and 155:

  Uutuuden etsinta merkitsee minulle

 • Page 156 and 157:

  Vastaajia pyydettiin lopuksi myös

 • Page 158 and 159:

  toiminta on antamisen ja saamisen s

 • Page 160 and 161:

  Saaminen voi liittyä myös seuraav

 • Page 162 and 163:

  läheisyys ja jatkuvuus painottuu h

 • Page 164 and 165:

  Tämän tutkimuksen tulosten mukaan

 • Page 166 and 167:

  sen parempi. Sillä on valtava pote

 • Page 168 and 169:

  laista osaamista, joka sieltä muut

 • Page 170 and 171:

  Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna

 • Page 172 and 173:

  voittaa, jokainen saa. Yhteisiä as

 • Page 174 and 175:

  n. 20 tuntia kuukaudessa. Nuoria ki

 • Page 176 and 177:

  Näistä mahdollisuuksista poiketen

 • Page 178 and 179:

  Juuri vapaaehtoistoiminnassa sitout

 • Page 180 and 181:

  todella tarvittaisiin nykyistä ene

 • Page 182 and 183:

  Näiden kolmen lista on sangen ylei

 • Page 184 and 185:

  Eli konkreettinen kysymys kuuluu: m

 • Page 186 and 187:

  16 Tiivistelmä Tutkimuksen ydintul

 • Page 188 and 189:

  temaattisesti. Neljänneksessä jä

 • Page 190 and 191:

  • Vuonna 2009 vapaaehtoistoiminna

 • Page 192 and 193:

  ealistiset odotukset vapaaehtoistoi

 • Page 194 and 195:

  ganization and research, Smith, J.

 • Page 196 and 197:

  TAULUKOT Taulukko 1. Vastaajien jä

 • Page 198 and 199:

  Taulukko 41. Vapaaehtoistoiminnan m

 • Page 200 and 201:

  Tervetuloa RAY:n VAPAAEHTOISTOIMINT

 • Page 202 and 203:

  2. Järjestönne luottamusmiestoimi

 • Page 204 and 205:

  4. Vapaaehtoistoiminta järjestön

 • Page 206 and 207:

  4.8. Mitkä olivat keskeisimmät ku

 • Page 208 and 209:

  5.5. Mitkä ovat järjestönne tär

 • Page 210 and 211:

  7. Vapaaehtoistoiminta järjestön

 • Page 212 and 213:

  8. Vapaaehtoistoiminnan arki järje

 • Page 214 and 215:

  8.4. Millaisia ongelmia olette kohd

 • Page 216 and 217:

  9.2. Mihin nämä luvut perustuvat?

 • Page 218 and 219:

  9.6. Keitä erityisesti toivoisitte

 • Page 220 and 221:

  10.2. Millaista tietotaitoa, valmiu

 • Page 222 and 223:

  11. Vapaaehtoistoiminnan seuranta 1

 • Page 224 and 225:

  = Vastaaminen pakollista 13. Perust

 • Page 226 and 227:

  Tule vielä arvioimaan vapaaehtoist

 • Page 228 and 229:

  Vapaaehtoistyön sisäisiä vahvuuk

 • Page 230 and 231:

  Vapaaehtoistyön ulkoisia mahdollis

 • Page 232 and 233:

  Kiitos panoksestasi! Vastauksesi ov

 • Page 234 and 235:

  Kerro hieman itsestäsi Olen: naine

 • Page 236 and 237:

  Pohdinta - Toiminta ”Vapaaehtoist

 • Page 238 and 239:

  Uutuuden etsintä - Jatkuvuus ”Mi

 • Page 240 and 241:

  Kerro vielä lopuksi Kuinka koet va

 • Page 242 and 243:

  Tapahtumien järjestäminen Terveyd

 • Page 244 and 245:

  Kiitos panoksestasi! Ja kiitos siit

 • Page 248:

  Vapaaehtoistoimintaa pidetään yht

Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Suhtautuminen muutokseen Muutokset - Kansalaisareena
Tuomareiden toiminta otteluissa
Lapin KOTTI -projekti ja sen toiminta
VVY toiminta 2005
Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - Etelä-Suomen Liikunta ja ...
Toiminta - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
META BLUE Bluetooth toiminen HandsFree järjestelmän esite
VVY toiminta 2007
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
ohjelma pdf-tiedostona - Kansalaisareena
Tuexi -tukihenkilötoiminta vanhemman kokemana - Kansalaisareena
Vertaistoiminta KANNATTAA - Kansalaisareena