Views
3 years ago

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena

Taulukko 19.

Taulukko 19. RAY-avustusten osuus vapaaehtoistoiminnan kuluista järjestöissä. Kuinka suuri osa vapaaehtoistoiminnan Vastauksia % kuluista katettiin RAY:n avustuksilla? (Osuus prosentteina, kaikki mahdolliset erityyppiset RAY-avustukset yhteenlaskettuna) 0–24% 302 46,2 25–49 % 56 8,6 50–74 % 91 13,9 75–100 % 205 31,3 Yhteensä 654 100 Vastaus puuttuu 485 Vastaus-% 66,1 N = 989 (1 139) RAY:n rahoitusosuus vapaaehtoistoiminnan kuluista on taulukossa jaksotettu neljänneksittäin. Mielenkiintoista kyllä, tuloksissa nousee esille rahoituksen selkeä kaksijakoisuus: yleisesti ottaen RAY:n avustuksilla rahoitettiin vapaaehtoistoiminnasta joko vain alle neljännes tai vähintään kolme neljäsosaa. Selkeästi pienempi osa (21,5 %) jää laajaan välimaastoon (RAY:n rahoitusosuus 25–74 %). Taulukko 20. RAY-avustukset vapaaehtoistoimintaan suhteessa järjestön tyyppiin. Kuinka suuri osa vapaaehtoistoiminnan kuluista katettiin RAY:n avustuksilla? (Osuus prosentteina, kaikki mahdolliset erityyppiset RAYavustukset yhteenlaskettuna) Mikä seuraavista vastaa lähinnä järjestöänne? Valtakunnallinen keskusjärjestö Muu valtakunnallinen järjestö Paikallinen/ alueellinen järjestö 0–24 % 23,8 % 33,3 % 52,4 % 25–49 % 12,5 % 6,5 % 8,3 % 50–74 % 13,8 % 16,1 % 13,5 % 75–100 % 50,0 % 44,1 % 25,8 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla katettiin puolessa valtakunnallisista keskusjärjestöistä suurin osa (75–100%) vapaaehtoistoiminnan kuluista. Muut valtakunnalliset järjestöt eivät juuri eroa valtakunnallisista keskusjärjestöistä rahoitusosuuksien suhteen. Sen sijaan merkittävä ero on valtakunnallisten ja paikallisjärjestöjen välillä. Yli puolessa paikallisista järjestöistä RAY:n avustuksilla katettiin korkeintaan pieni osa (alle 25 %) vapaaehtoistoiminnan kuluista. 38

Vastaajat myös tarkensivat: ”Jos olette saaneet RAY-avustuksia, mitä eri avustuslajeja kohdentui vapaaehtoistoimintaanne?” Pyyntö osallistua tutkimukseen lähetettiin siis kaikille RAY-avustusta saaneille järjestöille, mutta kysymyksellä haluttiin vielä tarkentaa, mitä erityyppisistä avustusmuodoista käytettiin vapaaehtoistoiminnan tukemiseen. Vastaajien oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, ja prosenttiluvut on laskettu suhteessa vastaajien kokonaismäärään (989). Tulokset piirtyivät seuraavasti: Taulukko 21. Mitä RAY:n avustusta kohdentui vapaaehtoistoimintaan? Vastauksia % Yleisavustusta (Ay) 144 14,6 % Kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) 261 26,4 % Investointiavustusta (B) 16 1,6 % Projektiavustusta (C) 220 22,2 % Keskusjärjestön kautta tullutta RAYavustusta 136 13,8 % Yhteensä - - Vastaus puuttuu 405 Vastaus-% 59,0 N = 989 (1 139) Kuten taulukosta ilmenee, vastaukset hajaantuvat laajasti mutta keskeisimmät vapaaehtoistoimintaan käytetyt RAY:n avustusmuodot olivat kohdennettu toiminta-avustus ja projektiavustus. Yleisavustusta ja keskusjärjestön kautta tullutta avustusta käytettiin myös usein vapaaehtoistoimintaan. Vähiten vapaaehtoistoimintaan käytettiin investointiavustusta. Vastaajilta myös tiedusteltiin avoimella kysymyksellä muita – RAY:n avustusten ulkopuolisia – vapaaehtoistoiminnan rahoitusmuotoja: ”Millä muulla tavoin rahoititte vapaaehtoistoimintaa?” Yhteensä 600 vastaajaa vastasi tähän kysymykseen. Tuloksista käy ilmi, että yhtäältä jäsenmaksut ja toisaalta järjestön saamat avustukset ovat selvästi merkittävimmät muut rahoitusmuodot vapaaehtoistoiminnassa. Avustusten kohdalla useimmin avustava taho on kaupunki. Myös arpajaiset, lahjoitukset ja myyjäiset ovat sangen usein käytettyjä keinoja. Sen sijaan esimerkiksi koulutustilaisuuksilla, vuokratuloilla tai kirpputoreilla on vähäisempi merkitys, mutta näitäkin mainittiin. Kokonaisuudessaan vapaaehtoistoiminnan rahoituspohja piirtyy siis monipuolisena. Erittäin keskeisen osan vapaaehtoistoiminnan rahoituksesta muodostavat varmasti kuitenkin juuri RAY:n avustukset. Mutta kuinka suuri osa näillä mainituilla muilla rahoitusmuodoilla – vaihdellen kaupunkien avustuksista kirpputoreihin – järjestöjen vapaaehtoistoiminnalle on? Vastaajilta kysyttiin: ”Kuinka suuri muiden 39

Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Suhtautuminen muutokseen Muutokset - Kansalaisareena
Tuomareiden toiminta otteluissa
Lapin KOTTI -projekti ja sen toiminta
VVY toiminta 2005
Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 - Etelä-Suomen Liikunta ja ...
Toiminta - Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
META BLUE Bluetooth toiminen HandsFree järjestelmän esite
VVY toiminta 2007
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
ohjelma pdf-tiedostona - Kansalaisareena
Tuexi -tukihenkilötoiminta vanhemman kokemana - Kansalaisareena
Vertaistoiminta KANNATTAA - Kansalaisareena