Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Mode d'emploi Bulgare

12 7 Ключ „HOLD“

12 7 Ключ „HOLD“ Когато пренасяте вашия плейър, можете да го защитите от нежелани операции чрез използването на ключа „HOLD“. Чрез плъзгане на ключа „HOLD“ по посока на стрелката , всички функционални бутони прекратяват действието си. Когато преместите ключа „HOLD“ в обратната посока, действието на функционалните бутони се възстановява. което той може да се изключи напълно след по-кратък период в зависимост от оставащата в батерията енергия. *1 Функциите на плейъра, маркирани с --, се активират, ако натиснете и задържите съответния бутон. *2 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутоните. 8 Бутон OPTION / PWR OFF*1 Извежда на екрана меню опции (страници 22, 39, 54, 64, 72). Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“, екранът се изключва и плейърът минава в режим на готовност (standby). Ако, докато плейърът е в режим на готовност, натиснете произволен бутон, се появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“) и плейърът е готов за употреба. Ако оставите вашия плейър в режим на готовност за повече от един ден, той сам автоматично ще се изключи напълно. Ако натиснете произволен бутон, докато плейърът е напълно изключен, първо се появява началният екран, след което се появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“). Забележка Плейърът консумира енергия от батерията дори когато е в режим на готовност, поради

13 Заден панел 9 Бутон „RESET“ Когато натиснете с карфица или друг подобен предмет бутона RESET, всички индивидуални настройки на плейъра се изтриват и се заменят с фабрично заложените (-- страница 92).