Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) n178 N ❑ ❑ ❑ Уверете се, че кодът за шифроване е верен. Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции на захранването. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. За промяна на настройките следвайте тези стъпки: 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции на захранването. 2 Щракнете върху Промяна на настройките за плана. 3 Щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването. 4 Изберете раздела Разширени настройки. 5 Щракнете двукратно върху Настройки на безжичния адаптер и Енергоспестяващ режим. 6 Изберете Максимална производителност от падащия списък за На батерии и Включен в. Ако сте забранили безжичната LAN функция в BIOS екрана за конфигуриране, не можете да свържете компютъра към безжични точки за достъп. За да разрешите функцията, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 134). Какво да правя, ако не мога да вляза в интернет? ❑ ❑ ❑ ❑ Проверете настройките на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. Уверете се, че компютърът е свързан към точката на достъп. Преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която може да използвате. Уверете се, че компютърът е правилно конфигуриран за интернет достъп.

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) n179 N ❑ ❑ Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции на захранването. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте тези стъпки в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 177), за да проверите настройките. Ако сте забранили безжичната LAN функция или функционирането на LAN порта в BIOS екрана за конфигуриране, няма да имате достъп до интернет чрез безжична мрежа или LAN мрежа. За да разрешите функцията или функционирането на порта, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 134). Защо скоростта на обмен на данни е ниска? ❑ ❑ ❑ ❑ Скоростта на обмен на данни по безжична LAN се влияе от разстоянията и препятствията между устройствата и точките на достъп. Сред другите фактори са конфигурацията на устройствата, условията на радио вълните и съвместимостта на софтуера. За да увеличите до максимум скоростта на обмен на данни преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която може да използвате. Ако използвате точка на достъп за безжична LAN, устройството може временно да е претоварено в зависимост от това колко други устройства комуникират през тази точка на достъп. Ако точката на достъп взаимодейства с други точки на достъп, сменете канала на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции на захранването. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте тези стъпки в Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 177), за да проверите настройките.