Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Zemin Kat: Bu katýn

Zemin Kat: Bu katýn altýndaki katta ise þu birimler bulunuyor; 1.Restorasyon Atölyesi 2. Cilthane Bölümü 3. Yemekhane 4. KýrtasiyeDeposu, 5. Sýhhi Tesisat ve Kalorifer DairesiKitap Deposu: Kütüphanenin ana kitap deposu ise en alt katýnda.Kitap deposu 500.000 cilt kitap alabilecek kapasitede inþa edilmiþ.Kütüphanedeki açýk raflarda bulunan kitaplar dýþýndaki her türlükitap, kitap dýþý malzemeler ile nadir eserler bu depoda koleksiyonadlarý altýnda demirbaþ numarasýna göre yerleþtiriliyor.Zengin KoleksiyonlarAdeta bir kültür hazinesi olan zengin deposu, cilt ve onarým atölyesi,konferans ve sergi salonlarý gibi pek çok özelliði ile dikkat çekenAtatürk Kitaplýðý’nda gayet zengin kitap, dergi, gazete, salname (yýllýk),takvim, harita, atlas, albüm ve kartpostal koleksiyonlarýnýn yanýsýra yazma eserler, yazma Kur’anlar, arþiv belgeleri, fermanlar,haritalar ve özel bir müzik notasý da koleksiyonu bulunuyor.Osmanlý tarihine ait önemli yapýtlar, basma divanlar, devlet ve vilayetsalnameleri, yabancý devlet görevlilerinin sefaretname ve hatýralarý,Türkçe ve yabancý dil seyahatnameler; yazma eserler arasýndadivanlar, mecmuatü’r-resailler, cönkler, vakfiyeler ve beratlarkütüphane koleksiyonunun deðerli bölümlerini oluþturuyor. Osmanlýdönemi ile Cumhuriyet’in ilk yýllarýndan itibaren yayýnlanangazete ve dergileri içeren süreli yayýnlar, Kurtuluþ Savaþý sýrasýndayerel basýn, dýþ ülkelerde yapýlan Türkçe yayýnlar, Jön Türkler’in Ýngiltere,Fransa ve Ýtalya’da yayýmlanan gazeteler de bulunuyor.1930’lu yýllarda Dr. A. Süheyl Ünver, Osman Nuri Ergin, Mehmet FuatKöprülü, Halil Edhem gibi saygýn kiþilerden oluþan bir komisyonunÝnkýlap Müzesi kurma gayretleri ile teþekkül etmeye baþlayankoleksiyon, Muallim Cevdet Ýnançalp, Osman Ergin, Muhsin Ertuðrul,Sadrettin Celal Antel, M. Halid Bayrý, Behcet Kemal Çaðlar, ZiyaEmiroðlu, Neyzen Tevfik, Feridun Metin Nigar, Halit Fahri Ozansoy,Kemal Salih Sel, Ýsmail Habip Sevük, Ahmet Kutsi Tecer olmak üzereçok sayýda hayýrseverin kütüphanelerini baðýþlamalarýyla geliþmiþ,kýymetli baðýþlar devam etmekle birlikte, son dönemde koleksiyongeliþiminde satýn almaya aðýrlýk kazanmýþ.Kütüphanede Mayýs 2007 sonu itibarý ile yaklaþýk 252.000 cilt kitapve süreli yayýn cildi bulunuyor. Atatürk Kitaplýðý Nadir EserlerKütüphanecisi Hüseyin Türkmen’den aldýðýmýz bilgilere göre bunlarýnyayýn türüne ve dillere göre daðýlýmý þu þekilde:ATATÜRK KÝTAPLIÐI NADÝR ESERLER DAÐILIMITürü/Dili Türkçe Osmanlıca Arapça Farsça Yabancı Dil ToplamKitap 150.000 22.000 3.500 450 27.000 202.950Atlaslar 49Dergiler 13.050 51 35 4.000 17.139Gazeteler 8.700 335 9.035Albümler 445Kartpostallar 8.000Haritalar 9.000Yazma Eserler 4.400Salnameler 565Takvimler 334TOPLAM 251.917117

Kütüphaneye gelen araþtýrmacýlardan Türk vatandaþý olanlar, herhangibir izne gerek olmaksýzýn her türlü malzeme üzerinde, ücretsizolarak araþtýrma yapabiliyor. Bunlardan görüntü ve CD kopyaalmalarý ise izne ve ücrete tabi. Yabancý vatandaþlar ile bunlaradýna araþtýrma yapanlarýn ise öncelikle “Yabancý AraþtýrmacýlarMüracaat Formu”nu doldurmalarý gerekiyor. Formun doldurulmasýnýmüteakiben, araþtýrma konularý uygun bulunanlara ayný güniçersinde araþtýrma izni veriliyor.Okuyucu salonlarýnda, kütüphane malzemelerine ait kataloglardanbilgisayar ortamýnda katalog taramak, dijitalleþtirme iþlemleribiten eser veya belgeyi bilgisayar ortamýnda inceleyebilmek, inceleneneserden veya belgeden istenildiði kadarý -tamamý veyabir kýsmý- CD ortamýnda verebilmek gibi hizmetler sunuluyor.Kütüphaneler ve Müzeler Müdür Vekili Ramazan Minder:“Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Atatürk Kitaplýðý olaraküzerimize düþen sorumluluðun bilincindeyiz. Üretmiþolduðumuz hizmet kalitesiyle Türkiye’nin en iyi kütüphanesiolarak gösterilmemizin yanýnda, özellikle kültürümüzekatkýda bulunmaya, ecdadýmýzýn birikimlerini sonrakinesillere aktarmaya çalýþýyoruz. Pek çok alanda olduðu gibiel sanatlarý alanýnda da eþsiz kaynaklara sahip olankütüphanemize bütün sanatseverleri bekliyoruz.“Internet üzerinden sunulan hizmetler ise kütüphane malzemelerine,eserlerin tamamýna ait katalog bilgilerine, albüm ve kartpostallarýnkullanýcý kopyalarýnýn görüntülerine ulaþým, istenilen belgelerdenposta veya e-mail yolu ile CD kopya sipariþi hizmeti.Yetkililerden edindiðimiz bilgiye göre Ocak - Mayýs 2007 tarihleriarasýnda Atatürk Kitaplýðý’ný toplam 40 bin 166 kiþi kullanmýþ. Bunlarýniçinde 6943 kiþi süreli yayýnlar bölümünden (Gazete, Dergi,Dijital Arþiv, Harita vb.) yararlanmýþ, bu yararlananlardan 187 kiþiise yabancý araþtýrmacýlardan oluþmakta.Atatürk Kitaplýðý’na gelen okuyucularýn çoðunluðunu yüksek lisansveya doktora tezlerini hazýrlayanlar, kitap çalýþmasý yapanlar,üniversite hocalarý, üniversite öðrencileri, medya mensuplarý, TVkanallarýna program yapan yapýmcý veya yönetmenler gibi deðiþikkesimlerden insanlar oluþturuyor. Yabancý araþtýrmacýlar isegenellikle ABD, Japonya ve Fransa’dan…Atatürk Kitaplýðý’nýn en çok kullanýlan koleksiyonu ise Gazete Arþivleri.Osmanlýca gazete arþivinin çok zengin olduðu kitaplýkta, buarþiv ayný zamanda dijitalize edilmekte olduðundan çok rahat birþekilde kullanýlýyor. Bunun yanýnda Harita Koleksiyonlarý ile görselarþiv de fazlaca ziyaretçi alýyor. Ayrýca Atatürk Kitaplýðý içinde ayrýbir bölüm olarak hizmet veren Ýstanbul Kitaplýðý da çok ilgi çekenbir bölümlerden biri…Öncü UygulamalarAtatürk Kitaplýðý’nýn öncülük ettiði hizmetler içerisinde dijital arþivleme(e-kütüphane) çalýþmalarý, sesli kütüphane, kitap basmaçalýþmalarý ve eski eser alým faaliyetleri gibi uygulamalar bulunuyor.Atatürk Kitaplýðý’nýn zenginliðini Osmanlýca süreli yayýnlar (gazeteve dergi), haritalar, kartpostallar, yazmalar, albümler, salnamelervb. oluþturuyor. Basým tarihleri itibariyle hayli eski olan bueserlerin her gün okuyucuya çýkarýlmasý neticesinde eserlerdetahribat oluþuyor. Bunun nedenini ise kütüphaneciler “eserleri depoortamýndan okuyucu salonlarýna çýkarýrken ýsý ve nem deðiþkenliklerinetkisi sonucu oluþan zararlar, okuyucunun sayfalarý çevirirkenister istemez verdiði zararlar ile kasýtlý zararlar” þeklindeözetliyor. Ýþte bütün bu olumsuz etkileri engelleyebilmek, eserlerigelecek kuþaklara koruyarak aktarabilmek amacýyla 1998 yýlýndaAtatürk Kitaplýðý içerisinde Dijital Arþiv Ünitesi kurulmuþ. AOscaner ve dijital fotoðraf makineleri ve ilgili yazýlýmlardan oluþanbu sistem, Türkiye’de bir kütüphanede ilk çalýþma... Atatürk Kitaplýðý’ndabu yolla yaklaþýk 500 bin sayfa veriye intranetten eriþilebiliyor.1998 yýlýnda baþlanan bir hizmet de körler için sesli kitap üretenbir ünitenin kurulmasý. Ses yalýtýmlý stüdyolar, ses kayýt sistemleri,ekran seslendirme programlarý, kabartma ekran denilen biril alfabeliklavyeler ve yine biril alfabeli printer sistemiyle donatýlanbu bölümde gönüllü okuyucular tarafýndan stüdyo ortamýndaokunan kitaplar CD’lere yazýlýyor ve ücretsiz olarak körlere teslimediliyor.Türkiye’de kütüphanecilik genel olarak basýlý kitaplarý satýn alarakbunlarý zenginleþtirmeye dönük faaliyet yapan yerler olarak bilinir.Ancak Kütüphane ve Müzeler Müdürlüðü olarak bu anlayýþý tamamýyladeðiþtirip kendi arþivlerinden yararlanarak 38 adet kitabýnbasýmýný gerçekleþtirmiþ. 2007-2008 yýllarýnda yayýnlamaküzere hazýrladýklarý çalýþmalar arasýnda; bu yýl satýn alýnan ve çoknadir bir eser olan Ermeni ressam Tatikyan’a ait Padiþah Albümüadlý kitabýn týpký basýmý, Koç Vakfý tarafýndan Atatürk Kitaplýð’ýnabaðýþlanan Muhsin Ertuðrul arþivi kataloðu, ÝBB hat koleksiyon kataloðu,Fransýz Anadolu Araþtýrmalarý Enstitüsü ve kitaplýðýn elindebulunan Goad Paþa tarafýndan 1904-1905 yýllarýnda hazýrlanan1/600 ölçekli Eminönü, Üsküdar, Beyoðlu Bölgeleri ile Ýzmir’i gösterenharitalarýn kitabýnýn basýmý bulunuyor.Ayrýca Atatürk Kitaplýðý yeni yayýnlarý takip etmekle kalmayýp sahafve koleksiyonerlerden harita, kartpostal, Osmanlýca matbu kitap,süreli yayýn, yazma kitaplar, Ýstanbul’la ilgili yabancý dilde kitaplargibi çok önemli nadir ve eski eserleri de satýn alarak arþivinizenginleþtiriyor.118

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
624 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi