Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Eski Mýsýr’da

Eski Mýsýr’da hristiyan olan Kopt’larýn yazýsý. Yunan harflerine üç harf dahaeklemiþ olan bu topluluða peygamberimiz davet mektubu göndermiþtir.Yeraltý odalarýndan birinde iyi korunmuþ bir hiyeroglif.Yazýnýn ve yazma eserlerin Türk tarihi içinde çok eski bir geçmiþivardýr. Bugün bilinen en eski yazýlý Türkçe metinlerin kökeni M.Ö.V. veya IV. yüzyýllara kadar uzanmaktadýr. Türk yazýsý M.S. VIII.yüzyýlda Orhun abideleri (Göktürk yazýtlarý) ile anýtlaþmýþtýr. Buabidelerle tarih sahnesine çýkan yazý, sanata büyük deðer verenUygurlar ile önemli geliþmeler göstermiþtir. Uygurlar yerleþik hayatageçerek sanat alanýnda üstün baþarýlar elde etmiþ ve uzunsüre etkili olmuþlardýr. Türklerin Ýslâmiyet’i kabul etmeleri ile birliktebilim ve sanat alanýnda da büyük deðiþimler yaþanmýþ, inanýlmazatýlýmlar gerçekleþmiþtir. Karahanlýlar, Gazneliler, Selçuklularladevam eden birikimler Osmanlý Devleti döneminde de sürmüþ,Fatih döneminde ve XVI. yüzyýlda özgün, mükemmel eserlerverilmiþtir.Tabiidir ki güzel yazý sanatý sadece bize has bir sanat deðildir,özellikle kutsal metinleri en deðerli meta olan altýnla en güzel biçimdesüsleyerek yüceltmek büyük medeniyetlerde görülen biruygulamadýr. Bugün Çinliler, Japonlar ve daha birçok toplum geçmiþlerindengelen özgün estetik güzellikleri yaþatmýþ ve yaþatmaktadýrlar.Bununla birlikte yazma kitap sanatlarý, özellikle dehat (yazý) sanatý Ýslâm inancýna sahip toplumlarda diðer sanat dallarýnanazaran çok daha fazla önemsenmiþ ve geliþmiþtir. GüzelSelçuklular ve özellikle Osmanlýlar Ýslam dünyasýnýn lideri olmakonumlarý gereði Kur’an dili olan Arap harflerini kullanmýþlar, fakatyazýyý salt iletiþim aracý olarak görmeyip estetik unsurlarla birleþtirerekdünya sanat tarihindeki özgün yerini almasýna katkýdabulunmuþlardýr.Mukaddes kabul edilen Hint destaný Ramayana’dan ayetler.yazý yazmak giderek ciddi bir kültür ve sanat faaliyeti haline gelmiþtir.Disiplinli ve sabýr gerektiren bir eðitim sonucunda güzel yazýyazabilenler diðerlerinden ayrýlmýþ vebu usta sanatçýlara hattat adý verilmiþtir.Kalemlerini, kâðýtlarýný, mürekkepleriniözenerek seçen usta hattatlarýnyazdýklarýný okuyanlar yazýlanlarýnmuhtevasý kadar yazýnýn güzelliðindende etkilenir.Ünlü British Museum’da bulunan tarihi bir tablet.Hat sanatý; tezhip, resim, cilt, ebru vekatý’ gibi yazma eserlerin yapýmýnda istifadeedilen sanatlar diðer sanat dallarýylabirlikte yazma kitap sanatlarý içindeyer alýr. Türk-Ýslâm dünyasýnda yazmakitap sanatlarý (el yazmasý eserler)her aþamasý ayrý özen gösterilerek birekip çalýþmasýyla, büyük emek ve ustalýklameydana getirilmiþtir. Kendine özgüteknikler geliþtiren bu farklý alanlarýnher biri zamanla bir sektör halinegelmiþtir. Kitap sanatlarý; üzerine yazýldýðýmalzeme, kullanýlan kamýþ kalem,mürekkep, sayfa düzeni, süsleme alanlarý,geliþtirilen yazý karakterleri, satýr75

76Ahþap oyma gül desenli kitap, Ýstanbul Fotoðraf Albümü.

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitim - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
711 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi