Views
2 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

ve çaðýmýzdan uzak,

ve çaðýmýzdan uzak, eskimiþ bir anlayýþ olarak kabul edilir. Zamanýnýniletiþim ve plastik sanat aracý, grafik sanatý olan hat sanatýda bugün maalesef sadece bir dua yazýsý gibi algýlanmakta ve anlaþýlamamaktadýr.Þu bir gerçek ki sanatsal üretim ve projeler, bilimsel geliþmeler,teknik tasarýmlar bir toplumun kültürel bütünlüðünden ayrý düþünülemez,o toplumun ekonomisi, politikasý, yaþam tarzý, ahlaki deðerlerivb. hepsi birbirini tamamlayacak veya etkileyecek tarzdabir bütünlük arz eder. Dolayýsýyla toplumsal hayatýn bir alanýndagörülen yozlaþmalar veya sorunlarýn diðer alanlarla etkileþimiyadsýnamaz. Yaþadýðýmýz çaðda sanat alanýnda çabalar ve ortayakonan eserler bulunmakla birlikte, gerek ülkemizde gerekse tümdünyada can alýcý ya da insanlarý etkisi altýna alýp sürükleyecekbaþarýlý bir sanat akýmý, ekol veya üsluptan söz edilemez. Zira sanatahayat veren inanç ve düþünce sistemleri kurudur. Bu eksiklik,yaþadýðýmýz teknolojik çaðýn insan hayatýna getirdiði en önemliolumsuzluklardan birisidir.Bu açmazlar çerçevesinde günümüzün küçülüp, küreselleþen veinsana dar gelmeye baþlayan dünyasýnda tüm deðerlerini yitirenmateryalist bir görüþ temelinde sadece tüketici konumunda olmaktanbunalan insanlar, kültürel ve manevî deðerlerine dahaçok önem vermeye baþlamýþtýr. Tüm dünyada hâkim olmaya baþlayanyeni bir akýmla inançlar, dini ve ahlaki deðerler ön plana çýkmaktadýr.Ýnsanlar köklerini araþtýrmaya, diðer toplumlardan kendiniayýracak özgün kültürel, sanatsal zenginliðin, mirasýn arayýþýnagirmiþtir. Bizler bu konuda çok þanslýyýz ve tarihi süreklilik içindedaha güçlü ve güvenli bir gelecek kurabilmek için, bu asil vegörkemli geçmiþten alacaðýmýz çok þey var.Türkiye günümüzde bütün ilimlerde Ýslâmî yazmalarýn en çok bulunduðuülkedir. Zaman içerisinde çeþitli sebeplerle birçoðu kaybolsabile bu yazmalarýn bir kýsmý bizlere ulaþmýþtýr. Arþivlerdekievrak dýþýnda, Türkiye’de 300.000 cilt civarýnda yazma olduðu tahminedilmektedir. Ortalama olarak bunlarýn 160.000’den fazlasýArapça, 70.000 cilt kadarý Türkçe, 13.000 ciltten fazlasý Farsça’dýr.Yunanca, Ermenice, Süryanice yazmalar da vardýr. Türkiye’dekiyazma eserlerin 160.000 kadarý Kültür Bakanlýðý Kütüphaneler GenelMüdürlüðü bünyesinde görev yapan 35 kütüphanede yer almaktadýr.Yazma Eser Kütüphanesi olarak Kültür Bakanlýðý KütüphanelerGenel Müdürlüðü çatýsý altýnda faaliyet gösteren 13 kütüphaneden7 adedi Ýstanbul’dadýr. Ülkemiz dýþýnda diðer ülkelerdekileri,tasnif dýþýnda kalanlarý, özel koleksiyonlarda bulunanlarýda ilave edersek yazmalarýn bu sayýdan çok daha fazla olduðusöylenebilir.19. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Müslüman ülkelerde çok sayýdayazmalar kataloðu hazýrlanmýþtýr. Yazma kitaplarýn tasnifi vekataloglarýnýn yapýlmasý geniþ kültür ve bilgi birikimi isteyen bir iþ,önemli derecede tecrübe, dil bilgisi, genel kültür isteyen bir konudur.Sadece dil ve genel kültür bu konuda yeterli deðildir. Bir yazmanýntanýtýmýnda bazý hususlar vardýr ki, bunlar tecrübe bilgi birikimive sezgiyle ortaya çýkar. Günümüzde ortak kültür mirasýmýzolan yazma eserlerin depolanmasý, bakýmý, restorasyonu, tasnifedilip kataloglanmasý, bilgisayar ortamýna aktarýlmasý ve araþtýrmacýlariçin yararlanmaya sunulmasý yavaþ da olsa sürmektedir.Tüm insanlýk için geçmiþin en önemli kaynaklarý olan yazma eserlerinbir an önce araþtýrmacýlarýn ve toplumun istifadesine sunulmasýgerekir.Yazma kitaplardan baþka sadece Osmanlý arþivlerindeki 150 milyonbelgenin varlýðý bizlere tarihi asýl kaynaklarýndan öðrenmekMüzehheb Sultan Abdülmecid tuðralý “Kavanin ve nizamat mecmuasý”ve araþtýrmak için ne derece zengin bir mirasa sahip olduðumuzugösterir. Bu mükemmel miras ayný zamanda ortaçaðlarda Türk veÝslam devletlerinin nasýl ileri bir medeniyet seviyesine ulaþtýklarýnýgöstermek açýsýndan da önemlidir.Türkiye’de bulunan yazmalar bizi olduðu kadar tüm Ýslam ülkelerini,hatta Balkan ülkelerini ve diðer kültür ve bilim çevrelerini yakýndanilgilendirmektedir. Yazmalar kendi medeniyet çevresi içindeolduðu gibi diðer kültür ve medeniyet çevreleri içinde vazgeçilmezkýymettedir. Nitekim Batý toplumlarýnýn aydýnlanma çaðlarýndadoðudan batýya kervanlarýn taþýdýðý en deðerli yük ne mücevher,ne ipek, ne baharattýr, bunlar içinde ilmi, insani, teknik deðerlibilgiler içeren ve Batý medeniyetinin bilimsel teknolojik geliþmelerine,keþiflerine temeli olan ama ýsrarla gizlenen eþsiz yazmalardýr.Bu kadar çok ve deðerli eserin günümüz Türkçesine çevrilerek anlaþýlýrhale gelmesi de çok büyük önem taþýmaktadýr. Zira yazmaeserler hayata dair her konuda yazýlan bilgileriyle ve görsel estetikzirveleriyle içlerinde bizim ihtiyaç duyduðumuz ve ulaþmamýzgereken önemli sýrlarý saklayan hem belgesel, hem kültürel, hemde estetik açýdan insanlýk tarihinin vazgeçilmez hazineleridir.Araþtýrmalar devam ettikçe ve bizler bu nadide eserlerin muhtevasýnavâkýf oldukça geçmiþten gelen birçok tecrübeyi ve bilgiyide elde etmiþ olacaðýz.Teknoloji ne kadar geliþirse geliþsin el ile yapýlan, insanî olan, insanýntabiatýna hitap eden þeyler hiç deðiþmez ve hiç eskimez. Bugüzel þeyler kýymetini bilsek de bilmesek de, farkýnda olsak da olmasakda bir biçimde bizle de bizden sonra da devam edecektir.Mevlana’nýn þu dizelerinde çok güzel dile getirdiði gibi:Dünyada gördüðün her suretin bir aslý vardýr.Suret kaybolsa da olur, aslý durduktan sonraGördüðün güzellikler, duyduðun iyi sözlerGelip geçiyor diye üzülmeKaynaklar kaynadýkça, nehirler akar durur.Kederi üstünden at, iç nehrin suyunu doyuncaHala devam eden bir süreçtir.Su biter diye korkma, zira nehir sonsuzdur.* (Fatih Üni. Öðretim Üyesi).79

Yýldýz’da Dünya MarkasýBir Porselen KlasiðiOðuzhan AYDINÜlkemizin porselen alanýnda üretime devam eden en eski tesisi olan Yýldýz PorselenFabrikasý ya da eski adýyla Yýldýz Çini Fabrika-i Humayunu, Osmanlý saraylarýnýnihtiþamýný, maharetli ustalarýn ellerinde bugünlere taþýyor. Dünyanýn pek çok müzeve koleksiyonunda, burada üretilmiþ ve halen üretilmekte olan el yapýmý þaheserleryer alýyor.Beþiktaþ ile Ortaköy arasýnda þehrin hengamesindenbunalýp da bir soluk almak isteyenlerin sýðýnacaðýbir kapý vardýr. Ýstanbullular bilir ki o kapýnýnardýnda saklýdýr; 500 bin metrekarelik arazi üzerinde,asýrlýk ulu aðaçlarýn gölgesinde, rengarenk çiçeklerlebezeli yemyeþil bir koru… Osmanlý'nýn Hasbahçesi,Büyük Mabeyn, Harem, Çit Kasrý, Þale Köþkü, SarayTiyatrosu, Silahhane ve Set Kasrý'ný gizlerkoynunda, Yýldýz Parký adýyla halka açýkolan Dýþbahçe'de ise Çadýr ve Malta Köþkleriile Yýldýz Porselen Fabrikasý bulunur.Ýhtiþamý ile nam salmýþ Osmanlý'nýn kültürelizlerini motif motif gündelik yaþamýmýzataþýyan, dünyanýn en zarif porselenlerininüretildiði müzefabrikaolan Yýldýz PorselenFabrikasý yazýmýzýn konusu.Osmanlý'da saray ve çevresininçini ihtiyacýný karþýlamak,gerilemekteolan çini sanatýnýyeniden canlandýrmakgayesi ile Sultan 2. Abdülhamid'in talimatýyla 1892-1894 yýllarýnda kurulmuþtur.Yýldýz Çini Fabrika-i Humayunu adý verilen tesis, Fransa'dangetirilen teknoloji ile üretime baþlamýþ ancak 1894 Ýstanbuldepreminde ciddi zarar görmüþtür.Ýtalyan bir mimar tarafýndan onarýmý yapýldýktan sonratekrar faaliyete geçen fabrika, kurucusu olan Sultan2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi neticesindeyeniden üretimlerine ara vermiþtir, ta ki 1911 yýlýnakadar… Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda çok önemli biriþlev gören tesis, 'porselen telgraf-telefon fincanlarýný'üretmiþtir bir dönem. O yýllarda telgraf tellerinibirbirine baðlamak için kullanýlan kaolin fincanlarýnaimza atan fabrika, 1957 yýlýnda Sümerbak'adevredilmiþ, 1995 yýlýndan itibaren ise TBMM Milli SaraylarDaire Baþkanlýðý'na baðlanmýþtýr.Geleneksel çini sanatýnýn dünyaca tanýnmasýnda önemli roloynayan Yýldýz Porselen Fabrikasý, yüzyýlý aþkýn süredir pekçok badire atlatmýþ, kimi dönemler üretime ara verilmiþ,kapýsýna kilit vurulmuþ ancak tüm sýkýntýlý süreçler aþýlarakbugünlere ulaþýlmýþtýr.80

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KONSER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
MART 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bakırköy - İstanbul Büyükşehir Belediyesi