Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

"Vakýf ve Vakýf

"Vakýf ve Vakýf Kültürü" minyatür yarýþmasýnda plaket alanlardan Mine Sultan Ünver’in eseri.kardýðý kanun ve kararnamelerle toplumsal dayanýþmanýn temeliniteþkil eden vakýflarýn kurulup geliþtirilmesini destekleyip, teþviketmiþtir. Bu çerçevede, 1924 yýlýnda ilk kez "Vakýflar Genel Müdürlüðü"kurulmuþ olup, vakýf müesseselerinin idare ve denetimi tekelde toplanmýþtýr.Kýsacasý, Müslüman-Türk medeniyetini, her anlamda bir "vakýfmedeniyeti" olarak nitelendirmek mümkün. Bugün kendi öz kültürümüzüyeniden yaþatmaya ve ihtiþamlý geçmiþimizi çaðdaþ biryaklaþýmla yeniden kurmaya çalýþtýðýmýz ülkemizde, vakýflarýntoplum gündeminde yeniden hak ettiði yere taþýnmasý ve böylece,mevcut vakýflarýn etkinliklerinin artýrýlarak deðiþik alanlarda dayeni vakýflarýn kurulmasýný saðlamak ve desteklemek öncelikli hedefimizolmalýdýr elbet.Bunu yapmak, geçmiþimize saygýnýn gereði olduðu kadar, yurttaþlýksorumluluðumuzun tabii sonucu ve geleceðimizi teminat altýnaalmanýn icabýdýr. Zira yarýnýn dünyasý, bireyin mutluluðununher þeyin önünde geldiði bir dünya olacaktýr. Bireyin mutluluðuise, ancak toplumsal dayanýþma, yardýmlaþma ve güven ile mümkündür.Netice itibariyle, vakfýn ruhunu anlamak, önemine inanmak, vakýflarkurarak insanlara ve tüm mahlukata faydalý olmak için çalýþmakhayýrlý bir hizmettir. Vakýf kurumlarý da, geçmiþte olduðu gibibugün de medeniyetimizin ve toplumsal yaþamýmýzýn vazgeçilmezbir unsurunu oluþturmaktadýr. Bu alanda tarihte son dereceçarpýcý örnekleri görebilmek mümkün. Böylesine alicenap bir milletinvarisleri olmak da bizlere mutluluk vermektedir. Ayný anla-93

yýþla günümüzde de toplum ve tüm insanlýða hizmet etmek baþlýcahedeflerimizden olmalýdýr. Bu çerçevede vakýf ve hayýr anlayýþýnýngenç nesillere öðretilerek yaþatýlmasý ve yarýnlarýmýzý kucaklamasýen baþta gelen vazifelerimizden olmalýdýr. Vakýf medeniyetianlayýþýmýz yeniden yeþertilebildiði takdirde ise, insanlarýmýzýnbireysel sýkýntýlarýnýn hafifletilip, toplumsal huzurun tesisi hedefineçok önemli katkýlar yapýlmýþ olacaktýr.Geleneksel Sanatlar ve Vakýf AlgýsýMedeniyetin ve toplum kültürünün göstergesi olan sanat, ayný zamandageleceðe býrakýlan bir izdir. Tarih boyunca insanlarý býraktýklarýsanat eserleri ile tanýr ve biliriz. Kalýcý olmak, iz býrakmak,kültürlerini, deðerlerini ve duygularýný aktarmak adýna sanat eserleriortaya konulmaktadýr.Köklü bir geleneðe ve kültüre sahip olan vakýflar, tarih boyuncasanat ile iç içe olmuþ, sanatýn ve sanatçýnýn her zaman yanýnda olmuþtur.Geleneðine baðlý, evrensel deðerlere sahip çýkan, þanlýgeçmiþini ve tüm deðerlerini ön planda tutan ve ayný zamandageleceðin de parýltýlarýný yansýtarak eserler ortaya koyan vakýflar,her zaman için toplumun aynasý olmuþtur.Hat yarýþmasý birincisi Ömer Faruk Özoðul’un Celî Sülüs eseri.Vakýf kültürünün yaygýn bir þekilde toplumun bütün kesimlerindeyeniden canlandýrýlmasý, çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin vakýf bilincive kültürü ile yetiþmeleri, geleneksel sanatlarýn desteklenerekteþvik edilmesi ve çaðdaþ normlara kavuþturulmasý vakýflarýnbaþlýca ilkelerindendir.Bu geleneði sürmekle sorumlu olan Vakýflar Genel Müdürlüðü, gelenekselsanatlara verdiði önemi ortaya koyarak, bu yýlý bir temaçerçevesinde kutlamakta olup, 2007 yýlýný Vakýf Medeniyeti ÇevreYýlý ilan etmiþtir. Bu çerçevede birçok etkinlik, toplantý, sergi veyarýþmalar tertip edilmiþtir.Yarýþmalarýn, insanýn güzeli bulmasýnda, iyiyi keþfetmesinde hattagüzeller arasýnda en güzele, iyiler arasýnda en iyiye ulaþmasýndaen önemli araçlardan olduðunu bilen ve bunu dikkate alan VakýflarGenel Müdürlüðü, konusu ve hedef kitlesi itibari ile, vakýf ruhunuyeniden fark ettirici, geleneðine sahip çýkan, düþündürücüve yaygýnlaþtýrýcý son iki yýlda bir çok yarýþma düzenlemiþtir. Gelenekselsanatlara özel önem vererek hassasiyet gösteren vakýflar,bu yýl Hat ve Resim olmak üzere 2 ayrý kategoride özel yarýþmatertip etmiþtir. Bununla beraber; fotoðraf, proje, aný ve kompozisyonyarýþmalarý da gerçekleþtirilmiþtir."Vakýf" konulu hat yarýþmasýna Türkiye geneli hat sanatçýlarý katýlmýþtýr.Hat sanatý, kadim olana yönelen ve onu estetik bir formile daha da kadimleþtiren bir sanattýr. Yazý sanatý olmanýn yanýndainsan ruhunu ve yaratýcýnýn estetiðini yansýtan bir seyirdir aynýzamanda. Vakýf ruhu ile hat estetiði bu anlamda ayný iklimdenbeslenen farklý ýrmaklar gibidir.Yarýþma ile vakfetmeyi, yardýmlaþmayý, vermeyi, paylaþmayý emredenveya öven ayet, hadis, kelâm-ý kibâr ve atasözlerinin gelenekselhat sanatý ile kalýcý hale gelmesi amaçlanmýþtýr.Lise öðrencilerine yönelik ise, "Genç Gözü ile Vakýf" konulu resimyarýþmasý düzenlenmiþtir. Pek çok güzel sanatta olduðu gibi resimsanatý da insan ruhundaki estetiðin dýþa yansýmasýndan ibarettir.Vakýf geleneði yakýndan incelendiðinde, vakýf anlayýþýmýzýn özündede insan ruhunda var olan güzelliklerin yansýmalarý bulunduðugörülmektedir. Özünü, her türlü mahlukata sevgiden alan buarayýþ, ayný zamanda derin estetik duygularýn dabir tezahürüdür. Resim sanatý aracýlýðý ile vakýf ruhunu,vakfýn amaç ve faaliyet çeþitliliðini gençlerimizekavratmak, vakýf medeniyetimizin zenginliðiile renk dünyasý arasýnda baðlantý kurdurmak hedeflenmiþtir.Yarýþma ile, lise ve dengi okullarda öðrenim görenöðrencilerimiz, vakýf ruhunun kökenlerindeki güzelliklerive çeþitliliði resim sanatýyla ortaya koyarak,resim sanatýnýn sihirli renk dünyasýnda vakýfmedeniyeti anlayýþýmýzýn parýltýlarýný bizlere yansýtmýþlardýr.Vakýf Medeniyeti Çevre Yýlý Resim Yarýþmasý Birincisi Ahmet Toplu (Gemlik Anadolu Lisesi)Türkiye geneli yönelik düzenlenen yarýþmalaraçok sayýda baþvuru gerçekleþtirilmiþtir. VakýflarGenel Müdürlüðü'nce oluþturulan jüri heyetleri,dereceye giren eserleri tespit etmiþlerdir. Dereceyegiren yarýþmacýlara ödülleri ise Vakýflar Haftasý'ndaverilmiþtir.94

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KONSER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi