Views
2 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Gönül Dostu

Gönül Dostu FakirleriAþk’a Getiren Sergi…Rukal KAYRA1436 yýl önce þereflendirdi dünyayý bir kul, adý Muhammet resul … Kutlu doðumununhürmetine Türk Ýslam Eserleri Müzesi, gönülleri, güllerin peygamberinin aþkýyladolduran bir sergiye imza attý; “Bir Kul, Bir Resul”. Paha biçilemeyen, birbirindendeðerli 130 eser, kiþisel eþya ve malzeme, Ýstanbullularý manevi bir iklimin huzurundabirleþtirdi.Ýslam dininin yüce peygamberi Hz. Muhammet’in ümmeti,yüzyýllar boyunca onun açtýðý nurlu yolu takip etmiþler, birnebze olsun onu hatýrlatýr gayesiyle kullandýðý eþyalarý saygýylamuhafazaya almýþlardýr. Bu emanetler itina ile saklanarakgünümüze kadar ulaþmýþtýr. Bunlar çoðu zaman gün ýþýðýylabuluþmuþ, milyonlarýn ilahi aþkýyla kucaklanmýþ, kimi zamanise bazý eþyalarýn narinliði zarar görür endiþesini doðurmuþ vesürekli sergilenmekten çekince duyulmuþtur.Yüce peygamberin en büyük mucizesi olan Kur’an-ý Kerim’i deAllah-u Teala’nýn mübarek kelamýyla ümmetinin baþ tacý olmuþ,tarih boyunca hat, tezhip, ebru gibi en güzel sanatlarýnoluþumuna ve zevkle, þevkle icrasýna yol açmýþtýr. Sanatkârlar,bu kutsi kelimeleri en güzel biçimde yazabilmek, süsleyebilmekgayesi ile üstün bir çaba sarf etmiþ, Türk Ýslam sanatlarýnýnýþýltýlarýný insanlýða armaðan etmiþlerdir. Tarih boyunca engüzel hattatlarýn, müzehhiplerin, en iyi sanatkarlarýn eserleriözenle saklanmýþ ve bu gelecek kuþaklara en büyük armaðanolmuþtur. Ayrýca günümüze gelene deðin pek çok sanatçý, elyazmasý nadide eserleri ile edebiyat dünyasýnýn hazineleriniortaya koymuþtur.Gözlerden ve birbirinden uzak çeþitli müzelerde ve özel koleksiyonlardaortaya çýkmayý bekleyen bu hatýralar, dinî ilimler,edebiyat ve hat sanatý açýsýndan da çok kýymetli olan tablolarve el yazmasý eserler, Kutlu Doðum’un 1436. yýldönümündeSultanahmet’teki Türk Ýslam Eserleri Müzesi’nde sanatseverlerle,deðerbilenlerle ve onun yolunda giden gönül ehilleriylebuluþtu.Sadece 15 gün süren “Bir Kul, Bir Resul” adý verilen sergide yeralan eserlerin önemli bölümü, müzelerde korunan, ancak teþ-62

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Buyuksehir Ailesi Dergi D - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Üsküdar Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
MART 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KONSER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sempozyum giris.FH10 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi