Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Dünyanýn Tanýdýðý

Dünyanýn Tanýdýðý Marka; Yýldýz PorselenYýldýz porselenleri, tarih boyunca padiþahlarýn, vezirlerin, elçilerin,komutanlarýn, cumhurbaþkanlarýnýn, meclis baþkanlarýnýn, bakanlarýn,milletvekillerinin, valilerin, belediye baþkanlarýnýn, þirket yöneticilerininelinde, dünyanýn hemen her yerindeki devlet baþkanlarýna,yöneticilerine taþýnmýþ ve hala da taþýnmaya devam ediyor.Nam-ý sýnýrlar aþmýþ bu porselenler ile dünyanýn pek çok müze vekoleksiyonunda karþýlaþmanýz mümkün…Devletin erkanýnýn hediyelik eþya ihtiyacýnýn yüzde 80'inin YýldýzPorselen Fabrikasý'ndan karþýlandýðýný öðreniyoruz. Ziyaretçiler,özellikle yurt dýþý gezileri öncesinde hediyelik eþya seçmek, özelsipariþler vermek için geliyorlarmýþ sýk sýk. Ancak Osmanlý'nýn kültürelizlerine, geleneksel sanatlarýna ilgi duyan herkes atölyeleriziyaret edip, istediði motiflerin sipariþini verebiliyor.Yýldýz Porselen'in müdavimlerinin yarýsýna yakýný ise yabancýlardanoluþuyormuþ ve baþta Arap ülkeleri olmak üzere Amerika, Almanyagibi ülkelerden yoðun bir ilgi varmýþ nadide porselenlere.Þömineler, tablolar, saray vazolarý ve duvar çinileri yurtdýþýndanen çok sipariþ verilen ürünler arasýndaymýþ. Ülkemizi ziyaret edenturistlerin yanlarýnda götürdükleri objeler ise genellikle daha çokküçük ebatlý vazo, þekerlik, çay ve kahve takýmlarý imiþ. Padiþahfincanlarý içinde ise en çok Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamidtercih ediliyormuþ…Bu kadar özel ve deðerli bir kültürel birikimi yansýtan eserlerinüretildiði Yýldýz Porselen Fabrikasý, dünya çapýnda bu kadar ünlenmesinekarþýlýk ülkemizde yeterince tanýnýyor mu dersiniz? El yapýmýþaheserlerin vücut bulduðu bu fabrikanýn eserlerinin ülkemizdede hak ettiði deðeri bulmasý, öz kültürümüzün ýþýltýlarýnýtüm dünyaya yaymaya devam etmesi dileklerimizle…83

Türk Minyatür Sanatý’ndaGarip Hayvan FormlarýFatih BAÞBUÐ *“Garip hayvan motifleri ile, sanatçý bir bakýma efsanelere dayalý, kültürü yaþatmaendiþesi içinde görülmektedir. Nakkaþlar, hayalinde canlandýrdýðý hayvan biçimlerinikendine has yorumuyla tasvir ederek, geleceðe mesaj vermek ister gibidir. Minyatüryalnýzca, kitap resimleme sanatý olarak hizmet etmemiþ, sanatçýnýn da kendi yorumlamasýnýkatabildiði bir alan haline gelebilmiþtir.”Sanatçý, yaratýlýþýndan beri iç dünyasýndan yükselen þiddetlibir arayýþla, eserlerinde her zaman “estetik kaygýlar” gütmüþ,güzelliðe giden yolda üretkenliðinin ve yeteneklerinin onaverdiði imkânlarý sanatsal objelere dönüþtürmüþtür. Bu hâl ondaköklü bir sevdaya dönüþmüþ ve sanatçý, aradýðý güzeli dýþdünyada bulabilmek için sonsuz bir çaba sarfetmiþtir. Kimi sanatçýeline tuvalini alarak en güzelin manzarasýný resmetmekte,kimi de küçücük kaðýda, ipek kumaþa incecik fýrçayla minyatürlerçizerek son derece gerçek bir dünyayý, rüyalar ülkesininen güzelini bir anda bize hediye etmektedir. Çalýþmamýzdayer alacak bazý minyatürlü el yazmalarda yer alan garip hayvanlarve hayvan formlarý sanatçý dünyasýnýn ufkunun geniþliðinide gözler önüne sermektedir. Ancak hayvan formlarýnageçmeden önce ilk olarak minyatür hakkýnda kýsa bir bilgi vermekyerinde olacaktýr.Minyatür SanatýMinyatür; çoðunlukla elyazmasý kitaplarda, metnin anlaþýlmasýnýkolaylaþtýrmak ve konuyu zenginleþtirmek amacýyla yapýlanküçük boyutlu resimlere verilen isimdir. Geleneksel Türksanatlarýnýn en önemli türlerinden biri olan minyatür; bizeyüzyýllardan beri çok çeþitli güzellikler sunan, nakkaþlarýný çokuzun bir zaman diliminde yetiþtiren, mükemmeli aramada büyükve görkemli bir saha, sanatkârýn engin ruh dünyasýndanalýnan muhteþem bir resim tekniðidir. Minyatür, hikaye, þiir veResim 4: Hz. Hamza Simurg üzerinde. 1750 civarý84

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
“YÜZLEŞME” - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bülten - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Eğitim - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
711 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Avcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
126 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi