Views
2 years ago

Vaistai infekcinėms ligoms gydyti

Vaistai infekcinėms ligoms gydyti

EDICIN 500 mg,

EDICIN 500 mg, Vancomycinum, injekcijø tirpalo milteliai, 500 mg buteliuke, N1; N10, „Lek Pharmaceutical&Ch.C.“ VANCOCIN CP, Vancomycinum, inj., 500 mg, N1, „Eli Lilly & Co/Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH&CoKG“ VANCOMYCIN TEVA, Vancomycinum, liofilizuoti milteliai infuzijoms, 500 mg, N1, „Teva“ 1.1.11. Fuzidino rûgðtis Acidum fusidicum Indikacijos. Kaulø, sànariø ir minkðtøjø audiniø infekcija; septicemija; endokarditas. Kontraindikacijos. Alergija fuzidino rûgðèiai; sunkus kepenø funkcijos nepakankamumas. Dozavimas. Suaugusiesiems. 500–750 mg 3 kartus per parà. Didþiausia paros dozë – 2 g. Vaikams. Per os. Kûdikiams. 50 mg/kg per parà per 3 kartus. 1–5 metø vaikams. Po 250 mg kas 8 val. 5–12 metø vaikams. Po 500 mg kas 8 val. >12 metø vaikams. Suaugusiøjø dozë. Inf. á v. 20 mg/kg per parà per 3 kartus. FUCIDIN, Acidum fusidicum, vidinë suspensija, 50 mg/ml, 90 ml, N1, „Leo“ FUCIDIN, Natrii fusidas, kremas; tepalas, 20 mg/g, 15 g, N1, „Leo“ FUCIDIN, Natrii fusidas, tabletë, 250 mg, N12, „Leo“ FUCIDIN, Natrii fusidas, injekcijø tirpalo milteliai ir tirpiklis, 500 mg+10 ml, N1, „Leo“ FUCIDIN H, Acidum fusidicum. Hydrocortisoni acetas, kremas, 20 mg+10 mg/g, 15 g, N1, „Leo“ FUCITHALMIC VISCOUS, Acidum fusidicum, laðai akims, 10 mg/g, 5 g, aliuminë tubelë, „Leo“ 1.1.12. Oksazolidinonai Linezolidum Indikacijos. Hospitalinë pneumonija; bendruomenëje ágyta pneumonija; komplikuotos odos ir minkðtøjø audiniø infekcinës ligos. Kontraindikacijos. Padidëjæs jautrumas linezolidui arba kuriai nors pagalbinei medþiagai; vartojant fenelzino, izokarboksazido, selegilino, moklobemido; nekontroliuojama hipertenzija, feochromocitoma, karcinoidas, tireotoksikozë, bipoliarinë depresija, ðizoafektiniai sutrikimai, ûminës konfûzijos. Dozavimas. Suaugusiesiems. Hospitalinë pneumonija ir bendruomenëje ágyta pneumonija. 600 mg 2 kartus per dienà 10–14 dienø ið eilës. Komplikuotos odos ir minkðtøjø audiniø infekcinës ligos. 600 mg á venà 2 kartus per dienà. Vaikams. Vartoti nerekomenduojama. ZYVOXID 100 mg/5 ml, Linezolidum, granulës geriamajai suspensijai ruoðti, 100 mg/5 ml, 150 ml, N1, „Pharmacia & Upjohn Caribe Inc.“ ZYVOXID 2 mg/ml, Linezolidum, infuzijø tirpalas, 2 mg/ml, 300 ml, N10, „Fresenius Kabi Norge AS“ ZYVOXID 400 mg, Linezolidum, plëvele dengta tabletë, 400 mg, N10, „Pharmacia & Upjohn Caribe Inc.“ ZYVOXID 600 mg, Linezolidum, plëvele dengta tabletë, 600 mg, N10, „Pharmacia & Upjohn Caribe Inc.“ 1.1.13. Sulfonamidai ir trimetoprimas 1.1.13.1. Trimetoprimas Trimethoprimum Indikacijos. Infekcijos sukelta ûminë ir lëtinë ðlapimo organø liga. Kontraindikacijos. Padidëjæs jautrumas trimetoprimui; sunki kepenø liga; sunkus inkstø veiklos nepakankamumas; rezorbcijos ið virðkinamojo trakto sutrikimas; folio rûgðties trûkumas; vaistø, maþinanèiø folio rûgðties kieká organizme, vartojimas kartu su preparatu. Dozavimas. Infekcijos sukelta ûminë ðlapimo organø liga. Suaugusiam þmogui reikia gerti du kartus per dienà po 160 mg. Ilgalaikis infekcijos sukeltos lëtinës ðlapimo organø ligos gydymas. Suaugusiam þmogui reikia gerti prieð naktá 100 mg. TRIMETOP 100 mg, Trimethoprimum, tab., 100 mg, N30; N100, „Vitabalans OY“ TRIMETOP 160 mg, Trimethoprimum, tab., 160 mg, N10; N20, „Vitabalans OY“ 1.1.13.2. Sulfonamidø ir trimetoprimo deriniai Sulfamethoxazolum et Trimethoprimum (s. Co-trimoxasolum) Indikacijos. Ûminë arba lëtinë inkstø ir ðlapimo takø infekcijos sukelta liga (pielonefritas ir cistitas); ðiltinë, paratifas; sepsis, ûminë bruceliozë; plauèiø uþdegimas, bronchito paûmëjimas; infekcijos sukeltas paþeidimas po operacijos atsiradusios þaizdos srityje; toksoplazmozë, pneumocistozë. Kontraindikacijos. Padidëjæs jautrumas sulfanilamidui arba trimetoprimui; megaloblastinë anemija, kurios metu bûna sumaþëjusi folio rûgðties koncentracija; nëðtumo ir þindymo laikotarpis; kepenø paþeidimas; didelio laipsnio inkstø nepakankamumas; neiðneðiotiems ir jaunesniems kaip 2 mën. naujagimiams. Dozavimas. Preparatà reikia skiesti, pvz., 5 % gliukozës, 0,9 % natrio chlorido, Ringerio tirpalu arba 2,5 % gliukozës ir 0,45 % natrio chlorido tirpalø miðiniu ir lëtai laðinti á venà. Preparatas greitai injekcijai á venà netinka. Vyresniems kaip 12 metø pacientams. 2 kartus per parà reikia laðinti á venà po 960 mg preparato, praskiesto 250 ml tirpiklio. Labai sunkiu atveju galima vartoti 2–3 kartus per parà po 1440 mg medikamento. Jaunesniems kaip 12 metø vaikams. Paros dozë yra 36 mg/kg kûno svorio. Jà reikia sulaðinti per 2 kartus. BACTRIM, Sulfamethoxazolum. Trimethoprimum, sirupas, 200 mg+40 mg/5 ml, 100 ml, N1, „Hoffmann-La Roche Ltd“ BERLOCID 480, Trimethoprimum. Sulfamethoxazolum, tabletë, 80 mg+400 mg, N10; N20; N30, „Berlin-Chemie AG (Menarini Group)“ FARMAKOTERAPIJA. APÞVALGOS IR AKTUALIJOS (I) 2005 m. BERLOCID 960, Trimethoprimum. Sulfamethoxazolum, tabletë, 160 mg+800 mg, N10; N20; N30, „Berlin-Chemie AG (Menarini Group) BISEPTOL, Sulfamethoxazolum. Trimethoprimum, vidinë suspensija, 200 mg+40 mg/ml, 80 ml, N1, „Medana Pharma Terpol Group“ BISEPTOL 120, Sulfamethoxazolum. Trimethoprimum, tabletë, 100 mg+20 mg, N20, „Polfa Pabianickie Zaklady farmaceutyczne“ BISEPTOL 480, Sulfamethoxazolum. Trimethoprimum, injekcijø tirpalo koncentratas, 400 mg+80 mg/5 ml, 5 ml, N10, „Polfa Warsaw“ BISEPTOL 480, Sulfamethoxazolum. Trimethoprimum, tabletë, 400 mg+80 mg, N20, „Polfa Pabianickie Zaklady farmaceutyczne“ BISEPTOL 960, Sulfamethoxazolum. Trimethoprimum, tabletë, 800 mg+160 mg, N10, „Polfa Pabianickie Zaklady farmaceutyczne“ CO-TRIMOXAZOL, Sulfamethoxazolum. Trimethoprimum, tabletës, 400 mg+80 mg, N20, „Balkanpharma-Dupnitza“ CO-TRIMOXAZOLE 480 mg, Sulfamethoxazolum. Trimethoprimum, tab., 400 mg+80 mg, N20, „Pharmamed/Ilsanta“ 1.1.14. Nitroimidazolai Metronidazolum Indikacijos. Infekcinës ligos, kurias sukëlë arba galëjo sukelti anaerobai, ypaè Bacteroides fragilis bei kitø rûðiø bakteroidai, Fusobacteria, Eubacteria, Clostridia bei vaistui jautrûs anaerobiniai kokai; bakterinë vaginozë (aminkolpitas), kurios pagrindinis sukëlëjas yra fakultatyvinë anaerobinë bakterija Gardnerella vaginalis bei Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis sukeltos infekcinës ligos; profilaktikai prieð operacijà ir po jos, jei yra didesnis anaerobinës infekcijos pavojus. Kontraindikacijos. Padidëjæs jautrumas metronidazoliui ar kitiems 5-nitroimidazolio dariniams; sunkiai paþeistos kepenys; sunkus kraujodaros pakitimas (pavyzdþiui, granulocitopenija); sutrikusi centrinës nervø sistemos veikla (pavyzdþiui, ið anamnezës suþinota, kad pacientui buvo traukuliø priepuoliø); nëðtumas. Dozavimas. Infekcinës ligos, kurias sukëlë anaerobai. Suaugusiems þmonëms ir vyresniems kaip 12 metø vaikams. Per dienà reikia gerti 1,0–1,5. Maþiems ir vyresniems vaikams. 500–750 mg. Priklausomai nuo indikacijos ir ligos sunkumo vaistà daþnai pakanka vartoti ne ilgiau kaip 7 dienas. Trichomonozë. Intensyvus trumpalaikis gydymas. 3 kartus kas 12 val. gerti po 1000 mg metronidazolio. Savaitinis gydymas. Pacientams, kuriø virðkinimo organai yra jautrûs ar kuriø virðkinimo organø funkcija nepakankama, rekomenduojamas savaitës gydymo kursas. Suaugusiesiems. Rytà ir vakare reikia gerti po 250 mg metronidazolio. Jaunesniems kaip 12 metø vaikams. 250 mg metronidazolio per parà. Savaitinio gydymo trukmë – 6 dienos. ARILIN, Metronidazolum, makðties þvakutë, 100 mg, N6, „Dr.August Wolff GmbH Co.Arzneimittel“ ARILIN 250, Metronidazolum, plëvele dengta tabletë, 250 mg, N12, „Dr.August Wolff GmbH Co.Arzneimittel“ ARILIN 500, Metronidazolum, plëvele dengta tabletë, 500 mg, N10, „Wolf/Heinz Haupt“ ARILIN KOMBIPACKUNG, Metronidazolum, makðties þvakutë, 100 mg/pessary; 250 mg/tablets N6; N12, „Wolff/Pfleger/ Heinz Haupt“ ARILIN RAPID, Metronidazolum, makðties þvakutë, 1000 mg, N2, „Dr.August Wolff GmbH Co.Arzneimittel“ EFLORAN, Metronidazolum, infuzijø tirpalas, 500 mg/100 ml, 100 ml, N1, „KRKA“ EFLORAN, Metronidazolum, tabletë, 400 mg, N10, „KRKA“ FLAGYL 250 mg, Metronidazolum, tabletë, 250 mg, N20, „Rhone-Poulenc Rorer“ FLAGYL 500 mg, Metronidazolum, pesaras, 500 mg, N10, „Rhone-Poulenc Rorer Pharm.“ GYNALGIN, Chlorquinaldolum. Metronidazolum, makðties tabletë, 100 mg+250 mg, N10, „ICN Polfa Rzeszow“ HELICOCIN, Amoxicillinum. Metronidazolum, tabletë, 750 mg; 500 mg, N18+N18, „Biochemie“ KLION D 100, Metronidazolum. Miconazolum, makðties tabletë 100 mg+100 mg, N10, „Gedeon Richter Ltd“ METRONIDAZOL 0,5%, Metronidazolum, infuzijø tirpalas, 5 mg/ml, 100 ml N1; 10 ml N5; 20 ml N10, „Polpharma S.A.“ METRONIDAZOLAS 200 mg, Metronidazolum, tabletës, 200 mg, N20, „Liuks“ METRONIDAZOLAS 250 mg, Metronidazolum, tabletës, 250 mg, N20, „Liuks“ METRONIDAZOLIO 200 mg TABLETËS, Metronidazolum, tabletë, 200 mg, N10; N20, „Endokrininiai preparatai“ METRONIDAZOLIO 250 mg TABLETËS, Metronidazolum, tabletë, 250 mg, N20, „Endokrininiai preparatai“ METRONIDAZOLS 0,5%, Metronidazolum, infuzijø tirpalas, 500 mg/100 ml, N1, „Grindex“ ROZEX 0,75 % GELIS, Metronidazolum, gelis, 0,75 g/100 g, 15 g; 30 g; 50 g, N1, „Laboratories Galderma S.A.“ ROZEX 0,75 % KREMAS, Metronidazolum, kremas, 0,75 g/100 g, 15 g; 30 g, „Laboratories Galderma S.A.“ SUPPLIN, Metronidazolum, tirpalas infuzijoms, 500 mg/100 ml, 100 ml, N1, „Biochemie GmbH“ SUPPLIN 500 mg, Metronidazolum, plëvele dengta tabletë, 500 mg, N20, „Merck KGaA“ TRICHOPOL, Metronidazolum, tabletë, 250 mg, N20, „Pharmaceutical Works Polfa“ Tinidazolum Indikacijos. Moterø lyties organø infekcijos (endometritas, endomiometritas, kiauðidþiø ir kiauðintakiø pûlinys); kvëpavimo takø ligos (plauèiø uþdegimas); odos ir minkðtøjø audiniø ligos; uþkrëstos pooperacinës þaizdos; nespecifinis makðties uþdegimas; ûmi- TRUMPA INFORMACIJA APIE VAISTUS nis opinis gingivitas (dantenø uþdegimas); ðlapimo ir lyties organø trichomonozë, þarnø ir kepenø liambliozë bei amebiazë. Kontraindikacijos. Kraujodaros sutrikimas; kraujo sudëties pokyèiai; kai kurios nervø sistemos ligos; padidëjæs ligonio jautrumas vaistui; smegenø ligos arba kepenø paþeidimas; jaunesniems kaip 12 metø vaikams. Dozavimas. Suaugusiesiems. Anaerobinë infekcija. Pirmà gydymo dienà reikia gerti ið karto 2 gramus, kitomis gydymo dienomis reikia gerti po 1 gramà kartà per dienà arba po 500 mg du kartus per dienà. Gydymo kursas trunka 5–7 dienas. Nespecifinis moterø makðties uþdegimas. Reikia gerti 2 gramus vienà kartà per parà arba po 1 gramà 2 kartus per parà 2 dienas (bendra gydymo dozë – 4 g). Ûminis opinis suaugusiøjø þmoniø gingivitas. Ið karto gerti 2 g. Suaugusiø þmoniø ðlapimo ir lyties organø trichomonozë. Ið karto gerti 2 g. Reikia gydyti vienu metu abu partnerius. lambliozei gydyti reikia gerti ið karto 2 g (4 tab.). Þarnyno amebiazë. 2–3 dienas kasdien gerti po 2 g arba 5 dienas du kartus per dienà po 500 mg preparato. Jei poveikis nepakankamas, gydymà galima tæsti iki 10 dienø. Kepenø amebiazë. Gerti 3–6 dienas kasdien po 1,5–2 g. Pooperacinës anaerobinës infekcijos profilaktika. Gerti 12 val. prieð operacijà vienà kartà 2 g (4 tab.). Vyresniems negu 12 metø vaikams. Vienkartinë dozë yra 50–75 mg/kg kûno svorio. Lambliazë. Vienkartinë dozë – 50–75 mg/kg kûno svorio. Þarnyno amebiazë. 3 dienas reikia gerti kartà per dienà po 50–60 mg/kg kûno svorio dozæ. Kepenø amebiazë. Gerti kartà per dienà po 50–60 mg/kg kûno svorio dozæ. Preparatà reikia gerti po valgio ir uþsigerti vandeniu. TINIDAZOL, Tinidazolum, dengta tabletë, 500 mg, N4, „Balkanpharma-Dupnitza“ TINIDAZOL, Tinidazolum, dengta tabletë, 500 mg, N4, „Polpharma S.A.“ 1.1.15. Nitrofuranai Nifurantelum Indikacijos. Moterø iðoriniø lyties organø bei makðties patogeniniø mikroorganizmø (bakterijø, trichomonø, grybeliø, balkðvagrybiø) sukelta infekcinë liga ir baltosios; ðlapimo organø infekcinë liga. Kontraindikacijos. Padidëjæs organizmo jautrumas nistatinui arba nifurateliui. Dozavimas. Makðties infekcinë liga. Suaugusioms moterims. 10 dienø reikia ádëti á makðtá po 1 makðties tabletæ 1 k./d., vakare, einant miegoti, ir 1 sav. jai ir jos partneriui gerti po 1 tab. 3 k./d. Jeigu vartojama tik geriamøjø tableèiø, tai per dienà jø reikia gerti 4 arba daugiau. Ðlapimo organø infekcinë liga. Suaugusiesiems. Rekomenduojama dienos dozë yra 3–6 tab. Atsiþvelgiant á ligos sunkumà ir rûðá dozæ reikia vartoti 1–2 sav. MACMIROR, Nifuratelum, dengta tabletë, 200 mg, N20, „Poli Industria Chimica“ MACMIROR COMPLEX 500, Nifuratelum. Nystatinum, makðties vaistai, 500 mg+200 000 TV, N8, „Doppel Farmaceutici SRL“ MACMIROR COMPLEX 500, Nifuratelum. Nystatinum, makðties kremas, 100 mg+40 000 TV/g, 30 g, N1, „Doppel Farmaceutici SRL“ Nitrofurantoinum Indikacijos. Nekomplikuota apatiniø ðlapimo takø infekcija; lëtinës pasikartojanèios ðlapimo takø infekcijos ilgalaikei profilaktikai. Kontraindikacijos. Inkstø funkcijos nepakankamumas; padidëjæs jautrumas nitrofuranams; G-6-FDH trûkumas; nëðtumas; kûdikiams iki 3 mën. Dozavimas. Suaugusiesiems. Áprastinë dozë po 50–100 mg 4 k./d. Nekomplikuota infekcija. Po 100 mg 2 k./d. Ilgalaikei profilaktikai. Po 50–100 mg vakare. Vaikams. 3 mg/kg per parà per 4 kartus. Ilgalaikei profilaktikai. 1 mg/kg 1 k./d. FURADONINS 100 mg, Nitrofurantoinum, tabletë, 100 mg, N20, „OlainFarm“ UVAMIN RETARD, Nitrofurantoinum, kaps., 100 mg, N20; N30, „Mepha“ 1.1.16. 8-oksichinolino dariniai Nitroxolinum Indikacijos. Ûminës, lëtinës ir recidyvuojanèios ðlapimo takø infekcinës ligos, kurias sukëlë jautrûs mikroorganizmai – gramteigiamos, gramneigiamos bakterijos arba grybeliai; recidyvuojanèiø ðlapimo takø infekcijø profilaktikai, ypaè vaikams. Kontraindikacijos. Katarakta; sunkus inkstø (kreatinino klirensas maþesnis kaip 20 ml/min.) arba kepenø funkcijos nepakankamumas; padidëjæs jautrumas nitroksolinui ar kitoms sudedamosioms preparato dalims, taip pat bet kuriam chinolonø grupës preparatui. Dozavimas. Suaugusiesiems. Áprasta vidutinë paros dozë (dalijama á 4 lygias dalis) – nuo 400 iki 800 mg. Jeigu reikia, ðiuo vaistu galima gydyti ilgai arba su pertraukomis (2 savaites per mënesá). Rezistentiðkais atvejais dozæ galima dvigubinti, taèiau ji neturi bûti didesnë kaip 200 mg 4 k./d. Vyresniems kaip 5 metø vaikams. Daþniausiai skiriama nuo 200 mg iki 400 mg per parà, dalijant á 4 lygias dalis. 1–5 metø vaikams. Áprasta dozë yra 200 mg per parà, dalijant á 4 lygias dalis. 2–12 mënesiø kûdikiams. Daþniausiai skiriama 25 mg/kg kûno masës per parà, dalijant á 4 lygias dalis. Ligoniai vaisto be pertraukos gali vartoti mënesá; lëtinëms ligoms gydyti po trumpos pertraukos galima skirti pertraukiamàjá gydymà. NOK 50 (5-NOK 50 mg TABLETËS SU APVALKALU), Nitroxolinum, dengta tabletë, 50 mg, N50, „LEK Pharmaceutical&Ch.C.“ 1.1.17. Vaistai nuo tuberkuliozës Cycloserinum Indikacijos. Aktyvi plauèiø ir ekstrapulmoninë (ið jø ir inkstø) tuberkuliozë, kai gydymas pirmosios eilës vaistais (streptomicinu, izoniazidu, rifampinu ir etambutoliu) buvo nepakankamas. Kontraindikacijos. Padidëjæs jautrumas cikloserinui; epilepsija; depresija, GYDYMO MENAS 61

VAISTAI INFEKCINËMS LIGOMS GYDYTI didelis nerimas ar psichozë; didelio laipsnio inkstø nepakankamumas; gausiai vartojamas alkoholis. Dozavimas. Suaugusiesiems. Áprastinë dozë yra 500 mg – 1 g per parà. Ði dozë, atsiþvelgiant á vaisto koncentracijà kraujyje, dalijama á vienkartines dozes. Pradinë dozë suaugusiesiems daþniausiai yra 250 mg 2 k./p. kas 12 val. pirmàsias 2 sav. Nereikëtø virðyti 1 g paros dozës. Vaikams. Ar saugu vaistà skirti vaikams ir kokias dozes nenustatyta. SEROMYCIN, Cycloserinum, kaps., 250 mg, N40, „Eli Lilly“ Ethambutolum Indikacijos. Tuberkuliozë (kartu su kitais vaistais nuo tuberkuliozës); tuberkuliozës profilaktikai; kitos mikobakteriozës. Kontraindikacijos. Regos nervo neuritas. Dozavimas. Suaugusiesiems. Pirminë dozë – 15 mg/kg per parà. Kartotinai gydant – 25 mg/kg per parà 60 dienø, paskui po 15 mg/kg per parà. Intermisinis gydymas – po 45 mg/kg 2 kartus per savaitæ arba po 30 mg/kg 3 kartus per savaitæ. EMB-FATOL 400 mg, Ethambutolum, plëvele dengta tabletë, 400 mg, N100; N1000, „FATOL Arzneimittel GmbH“ Isoniazidum Indikacijos. Visos plauèiø ir kitø organø tuberkuliozës formos; pirmà kartà nustatyta tuberkuliozë ir ðios ligos recidyvas, jei lazdelës yra jautrios medikamentui. Kontraindikacijos. Padidëjæs jautrumas izoniazidui; sunki kepenø ir inkstø liga; epilepsija. Dozavimas. Paros dozë – 100–150 mg izoniazido. Pirmosios gydymo fazës, kuri trunka du mënesius (8 sav.), metu rekomenduojama vartoti ne maþiau kaip 3 medikamentus nuo tuberkuliozës. Antrosios gydymo fazës metu ligonis ne maþiau kaip 4 mën. (16 sav.) vartoja 2 medikamentus. Pirmosios fazës metu paprastai vaistø nuo tuberkuliozës reikia gerti kasdien, antrosios fazës metu daþniausiai taikomas vadinamasis pertraukiamasis vartojimo bûdas, t.y. medikamentø nuo tuberkuliozës geriama 2–3 kartus per savaitæ. Gydymà galima baigti, jei visiðkai baigtas tuberkuliozës chemoterapijos kursas ir atlikus bakteriologinius tyrimus nenustatoma lazdeliø. ISO-EREMFAT 150, Rifampicinum. Isoniazidum, plëvele dengta tabletë, 100 mg+150 mg, N100; N1000, „FATOL Arzneimittel GmbH“ IZONIAZIDO 100 mg TABLETËS/TABULETTAE ISONIAZIDI 100 mg, Isoniazidum, tabletë, 100 mg, N100, „Sanitas“ IZONIAZIDO 300 mg TABLETËS/TABULETTAE ISONIAZIDI 300 mg, Isoniazidum, tabletë, 300 mg, N50; N100, „Sanitas“ RIFAMAZID 150 mg + 100 mg, Rifampicinum. Isoniazidum, kaps., 150 mg+100 mg, N100, „Polfa Tarchomin“ RIFAMAZID 300 mg + 150 mg, Rifampicinum. Isoniazidum, kaps., 300 mg+150 mg, N100, „Polfa Tarchomin“ Protionamidum Indikacijos. Visø formø tuberkuliozë; kitos mikobakteriozës. Kontraindikacijos. Ûminis hepatitas; sutrikusi kepenø funkcija ir alergija protionamidui; alkoholizmas, psichozës, paroksizminës smegenø ligos, skrepliavimas krauju, gastritas su arba be opos. Dozavimas. Suaugusiesiems. Per parà skiriama 10–15 mg/kg kûno svorio. Paros dozë vidutiniðkai nuo 750 mg iki 1000 mg. PETEHA, Protionamidum, plëvele dengta tabletë, 250 mg, N100; N1000, „Fatol Arzneimittel GmbH“ Pyrazinamidum Indikacijos. Visos tuberkuliozës formos (vartojamas kartu su kitais vaistais nuo tuberkuliozës). Kontraindikacijos. Padidëjæs organizmo jautrumas vaistui; smarkiai sutrikusi kepenø funkcija; podagros priepuolis. Dozavimas. Suaugusiesiems. Áprastinë dozë – 15–30 mg/kg kûno svorio 1 kartà per parà, didþiausia paros dozë – 2 g. Ðá vaistà galima dozuoti ir kitokia tvarka – 50–70 mg/kg per parà (2–3 k. per savaitæ). Vartojant 2 kartus per savaitæ, didþiausia paros dozë yra 4 g, vartojant 3 k. per savaitæ – 3 g. Vaikams. Áprastinë paros dozë – 15–30 mg/kg kûno svorio, didþiausia – 2 g. Jiems ðá vaistà taip pat galima dozuoti 50–70 mg/kg per parà (2–3 k. per savaitæ). Vartojant 2 kartus per savaitæ, didþiausia paros dozë yra 4 g, vartojant 3 k. per savaitæ – 3 g. PYRAFAT 500 mg, Pyrazinamidum, plëvele dengta tabletë, 500 mg, N10; N1000, „FATOL Arzneimittel GmbH“ PYRAZINAMID, Pyrazinamidum, tab., 500 mg, N100, „KRKA“ Rifampicinum Indikacijos. Tuberkuliozë (kartu su kitais preparatais nuo tuberkuliozës); raupsai; meningokokø sukelto meningito profilaktika. Kontraindikacijos. Padidëjæs organizmo jautrumas rifamicinams; prieð laikà gimusiems kûdikiams ir naujagimiams. Dozavimas. Tuberkuliozë. Suaugusiesiems. Maþiau negu 50 kg sveriantiems þmonëms paros dozë yra 450 mg, sveriantiems daugiau – 600 mg. Kûdikiams ir vaikams. Paros dozë yra 10–20 mg/kg kûno svorio. Ðiuo metu kombinuotai tuberkuliozës terapijai galima vartoti izoniazidà, pirazinamidà, etambutolá bei streptomicinà. Raupsai. Suaugusiesiems. Po 600 mg rifampicino 1 k. per mënesá ir po 100 mg dapsono 1 k./d. bei po 300 mg klofazimino 1 k. per mënesá ir dar po 50 mg per dienà. Vaikams. 10 mg/kg kûno svorio rimfampicino dozæ 1 k. per mënesá ir po 1–2 mg/kg kûno svorio dapsono per dienà bei po 200 mg klofazimino 1 k. per mënesá ir dar po 50 mg kas antrà dienà. Raupsus reikia gydyti maþiausiai 2 metus, geriausiai tol, kol odos tepinëlio tyrimø rezultatai tampa neigiami. Meningokokø sukeliamo meningito profilaktika. Suaugusiems þmonëms. Reikia vartoti po 600 mg rifampicino 2 k./d. 2 paras. Vaikams. Po 10 mg/kg kûno svorio 2 k./d. 2 paras; maþesniems nei mënesio kûdikiams – po 5 mg/kg kûno svorio 2 k./d. 2 paras. Profilaktiná gydymà reikia pradëti kiek ámanoma greièiau. BENEMICIN, Rifampicinum, kieta kapsulë, 150 mg, N100, „Polfa Tarchomin“ BENEMICIN, Rifampicinum, kaps., 300 mg, N100, „Polfa Tarchomin“ EREMFAT 300, Rifampicinum, plëvele dengta tabletë, 300 mg, N50; N100, „Fatol“ EREMFAT 600, Rifampicinum, plëvele, dengta tabletë, 600 mg, N30; N100, „Fatol“ ISO-EREMFAT 150, Rifampicinum. Isoniazidum, plëvele dengta tabletë, 100 mg+150 mg, N100; N1000, „FATOL Arzneimittel GmbH“ RIFAMAZID 150 mg +100 mg, Rifampicinum. Isoniazidum, kaps., 150 mg+100 mg, N100, „Polfa Tarchomin“ RIFAMAZID 300 mg +150 mg, Rifampicinum. Isoniazidum, kaps., 300 mg+150 mg, N100, „Polfa Tarchomin“ RIMACTANE 150, Rifampicinum, kaps., 150 mg, N100, „Novartis South Africa (Pty) Limited“ RIMACTANE 300, Rifampicinum, kaps., 300 mg, N100, „Novartis South Africa (Pty) Limited“ TUBOCIN, Rifampicinum, kaps., 150 mg; 300 mg, N100, „Balkanpharma-Razgrad AD“ 1.2. Vaistai nuo grybelio 1.2.1. Poleniniai vaistai nuo grybelio Nystatinum Indikacijos. Virðkinamojo trakto kandidamikozë; virðkinamojo trakto kandidamikozës profilaktika (ilgai vartojant plataus poveikio antibiotikø, kortikosteroidø, imunodepresantø); burnos ertmës ir ryklës kandidamikozë, pienligë, lieþuvio uþdegimas, kurio metu bûna opeliø. Kontraindikacijos. Padidëjæs organizmo jautrumas nistatinui arba kitoms sudedamosioms preparato dalims; sisteminë ir generalizuota kandidamikozë. Dozavimas. Per os. Suaugusiesiems. Profilaktikai preparato reikia vartoti po 500 000 TV 4 k. per parà, gydant – po 1 000 000 TV 4 k./p. Vaisto vartojama maþdaug 3 sav. Didþiausia paros dozë yra 6 000 000 TV. Vaikai. Neiðneðiotiems kûdikiams ir naujagimiams, kuriø svoris per maþas. Reikia gerti po 100 000 TV 4 k./p. Þindomiems kûdikiams. Reikia vartoti 4 k. per parà po 200 000 TV. Vyresniems vaikams. Po 400 000–600 000 TV. Tepimui. Suspensija 2– 3 k. per parà tepama paþeista burnos gleivinë. MACMIROR COMPLEX 500, Nifuratelum. Nystatinum, makðties vaistai, 500 mg+200 000 TV, N8, „Doppel Farmaceutici SRL“ MACMIROR COMPLEX 500, Nifuratelum. Nystatinum, makðties kremas, 100 mg+40 000 TV/g, 30 g, N1, „Doppel Farmaceutici SRL“ NYSTATIN, Nystatinum, dengta tabletë, 500 000 TV, N16, „Pliva Krakow“ NYSTATIN ACTAVIS, Nystatinum, tabletës, 5000 TV, N20, „SIA Briz“ POLYGYNAX, Neomycini sulfas. Polymyxini B sulfas. Nystatinum, kaps., 35 000 TV+35 000 TV+100 000 TV, N6; N12, „Innothera Chouzy“ 1.2.2. Azolai 1.2.2.1. Imidazolai Ketoconazolum Indikacijos. Dermatomicetø ar (ir) mieliagrybiø sukeltos infekcinës odos, plaukø bei nagø ligos, pvz., dermatomikozë, onichomikozë, apynagës kandidamikozë, ávairiaspalvë dedervinë, seborëjinë alopecija, Pityrosporum sukeltas folikulitas, lëtinë gleivinës ir odos kandidamikozë, tais atvejais, kai dël paþeidimo vietos ar jo iðplitimo negalima gydyti lokaliai veikianèiais preparatais, taip pat tais atvejais, kai paþeistas gilesnis odos sluoksnis arba jei lokalus gydymas neefektyvus; mieliagrybiø sukelta skrandþio ir þarnyno infekcinë liga; lëtinë atsinaujinanti makðties kandidamikozë tais atvejais, kai gydymas lokaliai veikianèiais preparatais neefektyvus; grybeliø sukelta sisteminë infekcinë liga, pvz., sisteminë kandidamikozë, parakokcidioidomikozë, histoplazmozë, kokcidioidomikozë, blastomikozë; pacientø, kuriø organizmo atsparumas dël paveldëjimo, ligos ar medikamentø vartojimo sumaþëjæs, profilaktika tuo atveju, kai yra uþsikrëtimo grybeliais pavojus. Kontraindikacijos. Padidëjæs organizmo jautrumas ketokonazoliui arba bet kuriai pagalbinei medþiagai; ûminë arba lëtinë kepenø liga; CYP3A4 substratø: terfenadino, astemizolio, mizolastino, cisaprido, dofetilido, chinidino arba pimozido vartojimas (gali didëti ðiø medikamentø koncentracija kraujyje, todël gali ilgëti QTc intervalas ir dël to prasidëti polimorfinë skilveliø paroksizminë tachikardija); domperidono vartojimas (gali ilgëti QTc intervalas); triazolamo ir geriamøjø midazolamo preparatø vartojimas; CYP3A4 fermentø metabolizuojamø HMG CoA reduktazës inhibitoriø, pvz., simvastatino ar lovastatino, vartojimas. Dozavimas. Suaugusiesiems. Odos, skrandþio ir þarnyno bei sisteminë grybeliø sukelta liga. Reikia gerti po 200 mg k./p. valgio metu. Jeigu poveikis nepakankamas, dozæ galima padidinti ir vartoti po 400 mg k./p. Makðties kandidamikozë. Rekomenduojama gerti 400 mg k./p. valgio metu. Vaikams. Sveriantiems 15–30 kg vaikams. Reikia gerti po 100 mg k./p. valgio metu. Daugiau negu 30 kg sveriantiems vaikams. Galima vartoti tokià pat dozæ, kaip suaugusiems þmonëms. Pacientø, kuriø imuninës sistemos funkcija nepakankama, profilaktika. Suaugusiesiems. Reikia gerti po 400 mg k./p. Daugiau negu 15 kg sveriantiems vaikams. Reikia gerti po 4–8 mg/kg kûno svorio k./p. valgio metu. Gydymo trukmë: makðties kandidamikozë: 5 paros ið eilës; dermatomicetø sukelta odos liga: 4 savaitës; ávairiaspalvë dedervinë: 10 parø; balkðvagrybio sukelta burnos ir odos kandidamikozë: 2–3 savaitës; grybeliø sukelta plaukø liga: 1–2 mën.; grybeliø sukelta nagø liga: 6–12 mën. (trukmë priklauso nuo nagø augimo greièio, nes bûtina, kad nuaugtø paþeistas nagas); sisteminë kandidamikozë: 1–2 mën.; parakokcidioidomikozë, histoplazmozë, kokcidioidomikozë: 3–6 mën. Paprastai medikamentu reikia be pertraukø gydyti ne trumpiau kaip savaitæ po to, kai iðnyksta visi ligos simptomai ir tyrimø duomenys rodo, jog sukëlëjai sunaikinti. KETOZOL, Ketoconazolum, tabletë, 200 mg, N10; N20, „ICN Polfa Rzeszow“ NIZORAL, Ketoconazolum, tabletë, 200 mg, N10; N30, „Janssen-Cilag S.p.A.“ NIZORAL CREAM, Ketoconazolum, kremas, 20 mg/g, 15 g; 30 g, N1, „Janssen Pharmaceutica N.V.“ NIZORAL ÐAMPÛNAS NUO PLEISKANØ, Ketoconazolum, ðampûnas, 20 mg/g, 25 ml; 60 ml; 100 ml, N1, „Janssen Pharmaceutica N.Y.“ ORONAZOL, Ketoconazolum, tabletë, 200 mg, N20, „KRKA“ 1.2.2.2. Triazolai Fluconazolum Indikacijos. Ûminë ar pasikartojanti makðties kandidamikozë; gleivinës (áskaitant burnos, gerklës, stemplës gleivinæ), odos ir gleivinës, neinvazinë bronchø ir plauèiø kandidamikozë; kandidurija ligoniams, kuriø imunitetas nuslopintas; sisteminë kandidamikozë (kandidemija, diseminuota sunki kandidamikozë, pilvaplëvës uþdegimas); balkðvagrybiø sukeltos ligos profilaktikai ligoniams, kuriems yra neutropenija. Kontraindikacijos. Padidëjæs jautrumas ðiam vaistui arba kitiems azolo grupës junginiams; draudþiama vartoti ligoniams, gydomiems cisapridu ar astemizoliu. Dozavimas. Suaugusiesiems. Makðties kandidamikozë. Reikia iðgerti vienà 150 mg dozæ. Gleivinës kandidamikozë. Áprastinë paros dozë yra 50–100 mg. Jà reikia gerti 14–30 dienø. Jei bûtina, vaisto galima vartoti ilgiau. Sisteminë kandidamikozë. Paprastai pirmàjà parà reikia gerti ásotinamàjà dozæ, t.y. 400 mg, toliau kasdien gerti po 200 mg. Gydymo trukmë priklauso nuo pageidaujamø sveikatos pokyèiø atsiradimo, taèiau paprastai trunka ne ilgiau kaip kelias savaites. Kriptokokø sukeltas meningitas. Pirmàjà parà reikia gerti 400 mg, toliau kartà per parà 200–400 mg. Þmonëms, kuriems yra ÞIV, kriptokokø sukelto meningito pasikartojimo profilaktikai kasdien reikëtø gerti 200 mg. Kandidamikozës profilaktika þmonëms, kuriems yra neutropenija. Kad liga nepasikartotø, kartà per dienà reikia gerti 50–400 mg. Rekomenduojama paros dozë yra 400 mg. Gydymà reikëtø pradëti keliomis dienomis anksèiau, negu prasideda neutropenija. Po to, kai kraujyje neutrofilø atsiranda daugiau negu 1000/mm 3 , vaisto bûtina vartoti dar 7 dienas. Lëtinë grybeliø sukelta odos liga. Tinea corporis, tinea cruris. Reikia gerti kartà per dienà 50 mg arba kartà per savaitæ 150 mg. Tinea pedis. Reikia gerti kartà per parà 50 mg. Gydymas gali trukti net 6 savaites. Vaikams. Nepatariama vartoti jaunesniems negu 16 metø vaikams, kadangi jiems vaisto saugumas ir veiksmingumas iðtirtas nepakankamai. Didþiausia paros dozë vaikams yra 400 mg. Jà reikia gerti ið karto. Vyresniems negu 4 savaièiø kûdikiams. Gleivinës kandidamikozë. Rekomenduojama paros dozë yra 3 mg/kg kûno svorio. Kandidamikozë arba kriptokokø sukelta liga. Reikia vartoti 6–12 mg/kg kûno svorio paros dozæ (tiksli dozë priklauso nuo paciento bûklës). Kandidamikozës profilaktika vaikams, kuriems yra neutropenija. Atsiþvelgiant á neutropenijos sunkumà ir trukmæ, reikia vartoti 3–12 mg/kg kûno svorio paros dozæ. DIFLAZON, Fluconazolum, kieta kapsulë, 50 mg, N7, „KRKA“ DIFLAZON, Fluconazolum, kieta kapsulë, 100 mg, N28, „KRKA“ DIFLAZON, Fluconazolum, kieta kapsulë, 150 mg, N1, „KRKA“ DIFLAZON, Fluconazolum, kieta kapsulë, 200 mg, N7; N20, „KRKA“ DIFLAZON, Fluconazolum, infuzijø tirpalas, 200 mg/ml, 100 ml, N1, „KRKA“ DIFLUCAN, Fluconazolum, kieta kapsulë, 50 mg; 100 mg, N7, „Pfizer S.A.“ DIFLUCAN, Fluconazolum, kieta kapsulë, 150 mg, N1, „Pfizer S.A.“ DIFLUCAN, Fluconazolum, infuzijø tirpalas, 2 mg/ml, 50 ml; 100 ml, N1, „Pfizer S.A.“ FLUCOHEXAL 100, Fluconazolum, kapsulë, 100 mg, N7; N10; N20; N28; N50; N100, „Salutas Pharma/GEA“ FLUCOHEXAL 150, Fluconazolum, kapsulë, 150 mg, N1; N2; N4; N6, „Salutas Pharma/GEA“ FLUCOHEXAL 200, Fluconazolum, kapsulë, 200 mg, N7; N10; N20; N28; N50; N100, „Salutas Pharma/GEA“ FLUCOHEXAL 50, Fluconazolum, kapsulë, 50 mg, N3; N7; N10; N14; N20; N28; N30; N42; N50; N98; N100, „Salutas Pharma/GEA“ FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA, Fluconazolum, kaps., 150 mg, N1; N2, „Slovakofarma“ FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA, Fluconazolum, kaps., 50 mg, N7; N14, „Slovakofarma“ FLUCORIC, Fluconazolum, kieta kapsulë, 50 mg; 200 mg, N7; N28, „Ranbaxy Irland Limited“ FLUCORIC, Fluconazolum, kieta kapsulë, 100 mg, N7; N10; N28, „Ranbaxy Irland Limited“ FLUCORIC, Fluconazolum, kieta kapsulë, 150 mg, N1; N2; N4; N6; N7; N12; N28, „Ranbaxy Irland Limited“ FUNGOLON, Fluconazolum, kapsulës, 50 mg, N8, „Balkanpharma-Razgrad“ FUNGOLON, Fluconazolum, kapsulës, 100 mg, N16, „Balkanpharma-Razgrad“ MYCOMAX 100, Fluconazolum, kaps., 100 mg, N7; N28; N70, „Leèiva“ MYCOMAX 150, Fluconazolum, kaps., 150 mg, N1; N3, „Leèiva“ MYCOMAX 50, Fluconazolum, kaps., 50 mg, N7; N28; N70, „Leèiva“ MYCOMAX INF., Fluconazolum, infuzijø tirpalas, 200 mg/100 ml, 100 ml, N1, „Leèiva“ MYCOMAX SIR., Fluconazolum, sirupas, 5 mg/1 ml, 100 ml, N1, „Leèiva“ MYCOSYST 100 mg CAPSULES, Fluconazolum, kaps., 100 mg, N28, „Gedeon Richter“ 62 GYDYMO MENAS FARMAKOTERAPIJA. APÞVALGOS IR AKTUALIJOS (I) 2005 m.

VAISTAI ALERGINÄ–MS LIGOMS GYDYTI - e-library.lt
e.library.lt
"pulmonologija, imunologija ir alergologija" nr. 1(3) 2008 - Lietuvos ...
pulmoalerg.lt
Žurnalas „Mama ir vaikas“ 2015 m. pavasaris
Sveikatavisiems
summary of 'guidance on requirements for ... - ECHA - Europa
echa.europa.eu
Mikroorganizmų atsparumas ir infekcijos. Tyla prieš audrą - Saulius ...
sauliuscaplinskas.lt
„ŽOLĖ ŽOLEI NELYGU“ BULVĖS - Sveikatos ABC
sveikatosabc.lt
Technologijų/braižybos mokomųjų priemonių katalogas ... - Šviesa
sviesa.lt
Bloga praktika anesteziologijoje - I-Manager
i.manager.lt
Knyga 2008 09_2 be EndNote.indd - Saulius Čaplinskas
sauliuscaplinskas.lt
Specializuotas leidinys gydytojams ir farmacininkams - Mokslinė ...
e.library.lt
psichiatrijos zinios 2003_2 - Lietuvos psichiatrų asociacija
psichiatrija.lt
neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo praktiniai aspektai
psichiatrai.lt
Specialybės įvadas. - Vilniaus Gedimino technikos universitetas
dspace.vgtu.lt
I? anksto ?temptas gel?betonis - Vilniaus Gedimino technikos ...
dspace.vgtu.lt
RESToRANŲ NAUJIENoS KĄ ČIA SUVALGIUS ... - Restoranų verslas
restoranuverslas.lt