Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

Veel kleine woningen

Het aandeel kleine woningen is groter dan het stedelijk gemiddelde en het hoogst in Dam. Weinig

woningen beschikken over een grote tuin. Het percentage privé-groen is laag.

Figuur 26: Percentage kleine woningen, 2001

Woondichtheid * - hoger dan gemiddeld

De woondichtheid in de Slachthuiswijk is hoger dan gemiddeld (66% versus 44%) en sluit aan bij deze in

Deurne Noord. Dam kent een lagere woondichtheid.

Figuur 27: Woondichtheid*, 2014

* Aantal huishoudens in het betrokken gebied gedeeld door de oppervlakte bestemd voor wonen volgens het gewestplan, de bijzondere plannen van

aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de verkavelingen, min de oppervlakte ingenomen door wegen in deze woongebieden. Voor de bouwblokken

gaat het om de verhouding tussen het aantal huishoudens en de grondoppervlakte van het bouwblok.

29

More magazines by this user
Similar magazines