Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, ambities - doelstellingen

Naast een ruimtelijk aftoetsen van de dichtheid zal een ook een financiële haalbaarheidstoets gebeuren.

Dit is de taak van de opdrachtgever en niet van de ontwerper.

5.2.6 Afwerken van de randen volgens de harmonieregel

De Slachthuissite wordt aan de zijde van de Ceulemansstraat begrensd door achterkanten van een rij

woningen. Deze woningen tellen twee tot drie bouwlagen, met enkele panden zelfs vier bouwlagen. De

percelen zijn vrij ondiep en quasi volledig volgebouwd. Ze beschikken dus niet over een tuin.

Deze woningen vormen een belangrijk aandachtspunt bij de invulling van de Slachthuissite. De nieuwe

ontwikkelingen dienen ingepast te worden volgens de harmonieregel. Deze harmonieregel beoordeelt

volgende aspecten:

- geen hinder creëren qua lichtinval, bezonning en privacy naar de aanpalende percelen;

- een materiaalgebruik dat aansluit bij dat van de aanpalende gebouwen of er positief mee

contrasteert;

- het project dient aan te sluiten bij de korrelgrootte van het omringende weefsel dor de maat van de

nieuwe kavels af te stemmen op de maat van de bestaande kavels; een project dat is afgestemd

op de schaal van de omringende bebouwing;

- het project dient aan te sluiten op de kroonlijsthoogte van het omringende bestaande weefsel door

de kroonlijsthoogte van de nieuwe bebouwing af te stemmen op de kroonlijsthoogte van de

bestaande bebouwing waarbij een beperkte afwisseling in hoogte wordt toegelaten;

- het project overschrijdt de ruimtelijk draagkracht niet;

- het bestaan van een kwaliteitsvolle relatie tussen de oude en nieuwe architectuur en het

bestaande weefsel.

Ook voor de zone Noordschippersdok geldt deze harmonieregel.

5.3 Duurzame ontwikkeling

Ter illustratie van de ambitie van de stad om in te zetten op duurzame ontwikkeling, worden hieronder

richtinggevend een aantal mogelijke maatregelen opgelijst met betrekking tot een gezond en leefbaar

stadsklimaat, en het bundelen en sluiten van kringlopen (energie, water, grondstoffen en afval). Een aantal

van deze mogelijke maatregelen situeren zich op schaal van het masterplan, andere op schaal van

architectuur en gebouw. Deze laatste dienen nog niet uitgeklaard te zijn in fase masterplan, maar geven

een ambitie weer waarop de keuzes in het masterplan dienen te worden afgestemd.

Hierbij moet het duidelijk zijn dat er moet gezocht worden naar een integrale aanpak. Op welke manier

ondersteunen de ruimtelijke structuur en het duurzaamheidsconcept elkaar? De consequenties van

ontwerp- en duurzaamheidskeuzes moeten op elkaar afgestemd te zijn. Een netwerk voor fietsers en

voetgangers kan bijvoorbeeld verbonden worden met het groenblauwe netwerk. De afstemming van

waterdoorlatende oppervlakten moet gebeuren in relatie met de parkeermogelijkheden. Een publiek

domein is maar kwalitatief als het aangenaam is om te vertoeven, waarbij er aandacht is voor het

beperken van schaduw, vermijden van windhinder, …

Hier wordt een pleidooi gevoerd om niet enkel aandacht te hebben voor de harde technische

duurzaamheid, maar eveneens op het afstemmen ervan op de zachte culturele duurzaamheid.

Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid moeten in evenwicht gebracht worden waarbij het geheel meer is

dan de optelsom van de delen.

In de thema’s ‘een gezond en leefbaar stadsklimaat’ en ‘bundelen en sluiten van kringlopen’ worden

richtlijnen meegegeven die voortvloeien uit de heersende noden en behoeften ten aanzien van

klimaatmitigatie en –adaptatie. Deze richtlijnen bieden handvaten om de verschillende aspecten vanaf de

start op te nemen in het proces om zo te komen tot een kwaliteitsvol masterplan dat integraal, duurzaam

en flexibel is.

96

More magazines by this user
Similar magazines