Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, ambities - doelstellingen

Het masterplan moet er bovendien voor zorgen dat doorheen de gefaseerde ontwikkeling toch een

coherent totaalgebied wordt gerealiseerd.

Slim omgaan met fasering van de omliggende projecten en herlocatie van bestaande functies

Verder moet bij de opmaak van een faseringsstrategie ook slim omgegaan worden met de fasering van de

geplande projecten in de omgeving (Oosterweelverbinding, IJzerlaan, fietsbrug, Lobroekdok,…). Tenslotte

moet deze fasering ook rekening houden met de mogelijke nodige termijnen voor de eventuele herlocatie

van een functie op de site.

Masterplan over de grenzen heen

Het is de ambitie een masterplan op te maken voor het projectgebied als één geheel (Slachthuissite,

Noordschippersdok en rand Lobroekdok), ongeacht de verdeling van het gebied tussen verschillende

eigenaars.

5.2 Stedenbouwkundige randvoorwaarden

5.2.1 De Damwijk tot aan het water brengen

Hoewel het verleggen van de Slachthuislaan tot dichter bij het Lobroekdok niet haalbaar bleek, blijft de

wens bestaande de Damwijk opnieuw tot aan het water te brengen. De Damwijk is van oudsher verbonden

geweest met het water zowel het Lobroekdok als het vroegere Noordschippersdok dat vandaag gedempt

is. Vandaag zijn de kades van het Lobroekdok ingenomen door kmo’s en open percelen met opslag of

parking. De aanwezigheid van het water is vandaag niet voelbaar en dus ook niet gekend bij alle

wijkbewoners.

Het Lobroekdok zal in de toekomst echter enorm opgewaardeerd worden door de sanering van het dok en

de nieuwe groene inrichting van het dok zoals in het Masterplan publieke ruimte Singel Noord als

streefbeeld naar voor wordt geschoven. De kades Lobroekdok krijgen dan de potentie om een kwalitatief

publiek domein te worden langsheen het water.

De ruimte van de kade is erg groot waarop bebouwing en open ruimte elkaar afwisselen. Er moet

nagegaan worden hoe de kades tot een kwalitatieve plek kunnen omgevormd worden en hoe ze de link

tussen de wijk en het water kunnen herstellen. Daarnaast dient ook bekeken te worden welk soort

bebouwing en welk programma de kades nog op zich kunnen nemen.

Geluid en lucht zijn een bekommernis bij het inplanten van functies en nieuwe gebouwen op de kades. Uit

onderzoek naar lucht en geluid (zie 3.2.21 – 3.2.22) blijkt dat de kades Lobroekdok vandaag zowel

onderhevig zijn aan geluidshinder als zich bevinden in een zone met een luchtkwaliteit die bijkomende

maatregelen vraagt.

Tot slot is het niet de wens dat een gesloten front zou ontstaan tussen de Damwijk en het Lobroekdok,

waarbij het water wordt afgeschermd van de wijk.

5.2.2 Een nieuw kwalitatief front aan de Slachthuislaan – Lobroekdok

De Slachthuislaan kent vandaag een erg zwakke binnenrand, waarbij grote solitaire volumes afwisselen

met open ruimtes. De rooilijn van de bestaande bebouwing verspringt en dit alles geeft de Slachthuislaan

vandaag een rommelig karakter.

Een nieuw kwalitatief front aan de Slachthuislaan brengt de Slachthuissite / Noordschippersdok en bij

uitbreiding de Damwijk, tot aan de Slachthuislaan. Dit front markeert de grens tussen de Damwijk en de

figuur van de Groene Singel. Dit betekent niet dat de wand volledige gesloten dient te zijn. Op strategische

plaatsen kan een onderbreking worden voorzien, die de open ruimte van de Groene Singel en het

Lobroekdok met zijn kades doet binnendringen tot in het weefsel.

93

More magazines by this user
Similar magazines