28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

vlna<br />

pak druhá<br />

smaže chvíle<br />

dlouhé míle<br />

hluboké<br />

azurově modré<br />

bloudí<br />

tiše<br />

vlna<br />

pak dlouhé ticho...<br />

mihotavý východ<br />

najdi <strong>mě</strong><br />

ještě jednou<br />

<strong>mě</strong> najdi<br />

stříbrná šupina<br />

na slunci<br />

zbloudilá…<br />

Najednou stála ve dvěřích<br />

Najednou stála ve dveřích<br />

úplně nahá<br />

s výrazem vyděšeného dítěte<br />

její mladé žádoucí tělo<br />

se dmulo vzrušením<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!