28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

silnice se klikatila prachem<br />

zlověstně až k rozpálenému obzoru<br />

jen prach a vítr<br />

<strong>když</strong> jsem se vrátil<br />

na stole ležela žádost o rozvod<br />

... ulevilo se mi.<br />

Ospalá neděle<br />

Ospalá neděle<br />

v předjaří<br />

povinné ús<strong>mě</strong>vy sousedů<br />

první krůčky<br />

první jízda na kole<br />

na sídlišti<br />

imitace života<br />

vztahy ze zvyku<br />

manželství ze zbabělosti<br />

jak jsme si lhali<br />

a potajmu se ptali<br />

toto je vše?<br />

ospalá neděle<br />

v předjaří<br />

sluníčko<br />

ús<strong>mě</strong>vy<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!