28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sevřu ňadra<br />

tvá<br />

do dlaní<br />

tělo - horké<br />

snad blouzní<br />

jen<br />

vstříc bouři<br />

lačni milování...<br />

a spánek<br />

přinese až<br />

svítání.<br />

Tvá ruka je stín<br />

Tvá ruka je stín<br />

tvá dlaň<br />

žahavou medúzou<br />

- věčným prokletím.<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!