28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

opravdoví<br />

znovuzrozeni<br />

pro sebe<br />

vysíláme signály…<br />

Studna bez vody<br />

Na dně hluboké studny<br />

v šedivém bahně<br />

nemám ruce<br />

a nemám nohy<br />

omotaný<br />

lepkavou pavučinou<br />

trup<br />

bez srdce<br />

krev Měsíc bledý vypil<br />

než shodil <strong>mě</strong><br />

na dno<br />

bez tebe<br />

na dně hluboké studny<br />

tvář bez očí<br />

ztratil jsem světlo<br />

a jed stoupá<br />

až...<br />

k poslednímu nádechu<br />

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!