28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A vyšel Měsíc<br />

A vyšel Měsíc<br />

- slunce mého šílenství.<br />

Vyšel jsem ven<br />

Vyšel jsem ven<br />

slunce pálilo<br />

asfalt bublal<br />

jak čerstvě vyvržená láva<br />

v naší ulici<br />

bylo prázdno<br />

tak jako v mnoha srdcích<br />

mnoha životech<br />

a já se rozhodl<br />

vyplnit alespoň milimetr té prázdnoty<br />

spálil jsem si chodidla<br />

a napsal jednu báseň.<br />

<strong>Zrazuji</strong> Slunce?<br />

<strong>Zrazuji</strong> Slunce,<br />

<strong>když</strong> <strong>objímá</strong> <strong>mě</strong> <strong>noc</strong>?<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!