28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

v sobě<br />

ztraceni<br />

tak už<br />

toho nech<br />

jsem<br />

obnažený<br />

na duši<br />

a mé tělo<br />

křičí<br />

bolestí.<br />

Obruče kolem tebe<br />

Železné obruče<br />

kolem srdce<br />

nevidím<br />

necítím<br />

mám se dobře<br />

máme se dobře<br />

máme se fajn<br />

jsi v nouzi?<br />

pohled odvrátím<br />

a jdu dál<br />

pomoz si sám!<br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!