28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Polední poušť<br />

Polední poušť<br />

- orchideje<br />

zmáčená štěstím<br />

hledíš na západ<br />

a teď bylo hned<br />

ani se nenaděje<br />

a je pryč...<br />

jen chuť toho co zbylo<br />

vůně toho co mohlo být<br />

ve zmatku smyslů<br />

padáš do prázdna<br />

znovu létáš<br />

nad zemí<br />

než zachytím tě<br />

zrakem svým<br />

popálím srdcem<br />

popel do větru<br />

vypustím<br />

a budeš všude<br />

a nikde<br />

ale ve mně<br />

tam tě<br />

nikdo<br />

neukradne.<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!