28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ještě včera<br />

Ještě včera<br />

<strong>mě</strong>l jsem pásku na očích<br />

a pod svými botami<br />

drtil celé světy<br />

ještě včera<br />

zlobil jsem se<br />

byl zklamaný<br />

nevěděl jsem<br />

že Ty...<br />

máš svá<br />

tajemství<br />

ještě včera<br />

zněla slova<br />

na konci mé věty<br />

v rytmu našich srdcí<br />

nevěděl jsem<br />

že Ty...<br />

znáš mé<br />

království<br />

ještě včera<br />

či snad<br />

před sto lety<br />

stáli jsme<br />

v pevném objetí<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!