28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vesmíry bez víry<br />

Očarované oči<br />

klam na rtech<br />

černé nenasytné díry<br />

vesmíry<br />

bez víry<br />

slunce<br />

opálené ruce<br />

ňadra oblá<br />

oblá...<br />

oblaka<br />

černá<br />

za chvíli<br />

před bouří<br />

cítím vůni síry<br />

tam<br />

tvůj klam<br />

dobře ho znám<br />

na zemi<br />

růži<br />

dal jsi mi<br />

nebo ne?<br />

ty vole!<br />

před bouří<br />

v záňadří<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!