28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Konec jednoho dne<br />

Ten <strong>den</strong><br />

řekl sbohem<br />

a schoval se<br />

do černého<br />

sametového pláště <strong>noc</strong>i<br />

řekl sbohem<br />

a praštil <strong>mě</strong><br />

tak jako včera<br />

předevčírem...<br />

byl prázdný a zbytečný<br />

tak podobný svým bratříčkům<br />

až jsem se zděsil<br />

a začal prchat<br />

náruč <strong>noc</strong>i se otevřela<br />

a přivítala <strong>mě</strong> novým<br />

dobrodružstvím<br />

odhalila opravdový svět<br />

svět snů<br />

svět nočních přízraků.<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!