28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Majáky<br />

Ocitl jsem se<br />

na druhém břehu<br />

poslouchám vlny<br />

sním...<br />

a možná mám<br />

zavřené oči<br />

vlny<br />

vlny mezi námi<br />

šumy<br />

podélné břehy<br />

dělí nás<br />

jakoby<br />

ocitl jsem se<br />

v prázdnu<br />

a tichu<br />

jen tlukot srdce<br />

je znamením<br />

že jsi<br />

touha má<br />

a vlny<br />

nekonečné<br />

jako mé dny<br />

plné touhy<br />

v moře krvi<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!