28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ať jsou už daleko<br />

daleko ode <strong>mě</strong><br />

V půli <strong>noc</strong>i<br />

padám<br />

nevím kam<br />

v prázdnu<br />

středobodu<br />

jahody<br />

které jsem neochutnal<br />

a schoval jsem<br />

tu vůni<br />

tvoji<br />

blyštění<br />

oleštěných chodníků<br />

od zmatených kroků<br />

sem a tam<br />

sem a tam…<br />

Přísliby<br />

Přísliby nekonečna<br />

šeptají: znič ho!<br />

v lánech polí...<br />

touha věčná<br />

strach<br />

s láskou zápolí<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!