28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kamsi<br />

Sedíš ve vytahaných teplákách<br />

a zíráš na modrou obrazovku<br />

manželka připravuje večeři<br />

„ne<strong>mě</strong>la by tolik jíst“<br />

pomyslíš si<br />

třetí pivo<br />

je teprve osm<br />

a pak se zableskne<br />

sedíš ve svých teplákách<br />

a tvé oči nevidí nic<br />

dál je jen tma<br />

- to už je konec?<br />

padáš kamsi<br />

a dopad je překvapivě <strong>mě</strong>kký<br />

cítíš se jako dítě<br />

na to už jsi zapomněl<br />

tak jako na pohádky<br />

draky<br />

princezny<br />

padáš kamsi<br />

do temnoty<br />

servané nehty<br />

o tmavou skálu<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!