28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jsi i nejsi<br />

Na věčné pouti<br />

na návštěvě ve svém těle<br />

zmítán vášní<br />

jsem láskou<br />

ve větru bouří<br />

svobodný<br />

- sem <strong>mě</strong> bodni -<br />

jestli myslíš to vážně...<br />

a zas se s<strong>mě</strong>jeme<br />

ve večerním šeru<br />

přízrak<br />

jsi i nejsi<br />

je to bláznivé<br />

<strong>když</strong> <strong>objímá</strong>m tě s<strong>mě</strong>le<br />

znovu<br />

skládám tě ze snů<br />

molekulu k molekule.<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!