28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Plakala<br />

Plakala<br />

až krev<br />

z očí jí tekla<br />

kašpárek<br />

utekl z divadla<br />

všem pro smích<br />

třísky<br />

zarostly pod kůži<br />

a nikdo o nich nevěděl<br />

plakala<br />

a nevěděla proč<br />

smála se<br />

a cítila<br />

že něco jí schází<br />

ale nevěděla co<br />

v kaluži<br />

rudé krve<br />

seděla a plakala<br />

pak ji vzal kolem pasu...<br />

poslední akord<br />

a bylo ticho.<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!