28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Brány tvého <strong>mě</strong>sta<br />

Jsi jako pevnost, oáza v poušti, obehnaná vysokou zdí.<br />

Navenek chladná, nepřístupná, nedobytná… Ale uvnitř, za<br />

tmavými hradbami, tuším rajské zahrady.<br />

Je to již dva roky, kdy jsem sem přitáhl se svým vojskem.<br />

Dva předlouhé roky marných bojů - nekonečného obléhání.<br />

Stále jen hledím, na mlčenlivé brány tvého panství.<br />

Dnes jsem tu sám, má armáda <strong>mě</strong> opustila, postupně zběhla.<br />

Mí muži se nevydrželi dívat, <strong>když</strong> jsi po dvakráte<br />

vpustila cizí vojska do svých zahrad, hostila je sladkým<br />

ovocem a svou přízní. Nevydrželi předlouhé večery, kdy<br />

jsme strádali žízní a hlady, kdy pouštní písek vysoušel<br />

naše slzy… A z dáli, zpoza vysokých zdí, sem vítr přinášel<br />

hlasitý smích.<br />

Dnes jsem tu zůstal sám. Každý večer sem za mnou přichází<br />

pouštní liška. Schovávám jí zbytky ze svého skromného<br />

oběda. Je to můj jediný přítel, jediný druh v mé samotě.<br />

Má takové nedůvěřivé oči a nikdy se nenechá pohladit.<br />

Jsi nedobytná pevnost, fata morgana, co magicky přitahuje<br />

můj zrak. Před dvěma lety, <strong>když</strong> jsem sem přišel se<br />

svým neporazitelným vojskem, v plném lesku, tak pyšný,<br />

v domnění vlastní síly a nepřemožitelnosti… můj pohled<br />

byl přesto divoký, roztěkaný, plný nedůvěry.<br />

Však pohleď dnes do mých očí! Jsou tam nekonečné dny<br />

plné pochybností, spalujícího poledního slunce, horkého<br />

větru a vysvobozujících pomerančových večerů, kdy<br />

trýznitel ulehá k spánku. Jsou tam duny zlatavého písku,<br />

temná modř oblohy. Ani stín zoufalství a beznaděje!<br />

Je v nich pokora – opravdovost.<br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!