28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vlaštovka z mého dopisu opsala dva velké<br />

kruhy, prolétla plameny, a šedý popel se<br />

snesl k zemi. Vrátila se až příliš brzy na<br />

to, aby předala mou zprávu: volání o pomoc!<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!