28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

na ohnivém poli<br />

zrálo obilí<br />

pak hnilo<br />

zapomenuté<br />

vše tak dávno<br />

jako vzpomínka<br />

na první nádech<br />

výdech<br />

nádech<br />

a to je<br />

- konec?<br />

oblékl jsem si svoje tělo<br />

naruby<br />

tentokrát<br />

tolik to ani nebolelo<br />

rutina<br />

zvyk?<br />

v prachu cesty<br />

sbírám své střepy<br />

skrývám šelmu<br />

své<br />

zločiny?<br />

oblékl jsem si...<br />

a vyšel ven do tmy<br />

jako tenkrát...<br />

kurva už zas!<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!