28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>když</strong> svíral jsem<br />

tvé křehké dlaně<br />

abych tě pustil<br />

a jednou snad<br />

znovu našel...<br />

miluji západy slunce<br />

večery<br />

<strong>když</strong> ptačí zpěv utichne<br />

v polích za <strong>mě</strong>stem<br />

objevuji svou cestu<br />

toulám se vesmírem<br />

jsem<br />

tichý průvodce.<br />

Zloděj bez viny<br />

Dvě dlaně<br />

nekonečný prostor<br />

mezi nimi<br />

ticho pořezané<br />

hlasem ztraceným<br />

zrcadlo bez odrazu<br />

ztrácím se<br />

tam někde uvnitř<br />

ve t<strong>mě</strong><br />

50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!