28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zavři oči<br />

Naše prsty<br />

jsou propleteny<br />

tančíme<br />

na hraně <strong>noc</strong>i<br />

kdy láme se<br />

v ráno<br />

pojď<br />

lehni si<br />

do trávy<br />

zavři oči<br />

je to jako<br />

umírání<br />

a to opojení slábne<br />

s příchodem<br />

velkého lháře<br />

ještě <strong>mě</strong> nepouštěj!<br />

plujeme tmou<br />

v milostné křeči<br />

právě teď a tady<br />

jsme<br />

svoji.<br />

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!