Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

struktionsproces. Både kontekst og deltagerforudsætninger udgør læringens grundelementer.

Samtidig fremhæver defi nitionen, at læring ikke kan adskilles fra prak sis, og at der

altid fi nder læring sted, men at denne læring ikke nødvendigvis er positiv eller hensigtsmæssig

i forhold til den tilstræbte kompetenceudvikling. Defi nitionen un derstreger læringsmiljøet

betydning for læring, uden at der på nogen måde er lineær-kausal sam menhæng

mellem kontekst og læring. Defi nitionen fl ytter tillige læringen fra klassevæ relset og ud på

arbejdspladsen. Det gør den imidlertid ikke uanvendelig i tra ditionelle uddannelsessammenhænge,

idet enhver skole eller kursus kan betragtes som en arbejds plads

– en særlig arbejdsplads, hvor der ”produceres” læring.

21

More magazines by this user
Similar magazines