Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

5. Undersøgelse af det pædagogiske område i

2006

I forbindelse med forligsimplementeringen i 2005 nedsatte AGPU to underarbejdsgrupper

for henholdsvis personel og uddannelse. Sidstnævnte, Underar bejdsgruppe uddannelse,

nedsatte en række temagrupper, herunder TGPÆD, der skulle redegøre for og vurdere det

pædagogiske område i forsvaret med henblik på det videre arbejde med udvikling af den

fremtidige uddannelsesstruktur. Rapporten fra TGPÆD forelå i februar 2006 (Forsvarsakademiet

2006), og dens konklusioner blev optaget i AGPU rapporten, 2007 (Forsvarsministeriet

2007). Rapporten bygger også på nye kom petenceprofi ler for ledere og

mel lemledere, der er omsat til uddannelsesaktiviteter som forslag til fremtidens grund- og

vi dereuddannelser. Af rapporterne fremgår hovedtemaer, som beskrives i de følgende af snit

i dette kapitel.

Det pædagogiske grundlag

Den pædagogiske udvikling i forsvaret har generelt taget udgangspunkt i ”Det orange bibliotek”.

De seneste udviklingstendenser og den heraf affødte udvikling ved forsvarets sko ler

kræver en ajourføring af ”Undervisning i Praksis” og ”Ledelse og Uddannelse”, der især fokuserer

på lærerstyret undervisning. En revidering er også nødvendig for bedre at understøtte

forsvarets ledelsessyn og personelpolitik og ”forsvarets pædagogiske prin cip per”.

Skolerne fremhæver, at de generelt tager udgangspunkt i ”Det orange bibliotek”. Flere skoler

anfører dog, at de i højere grad lægger vægt på deltagerstyring, refl eksion, medan svar

for egen (og andres) læring, eleven i centrum og aktivitet, og at man er på vej væk fra

”tankpasserpædagogikken”.

Hjemmeværnsskolen har – med udgangspunkt i forsvarets pædagogiske principper – an lagt

et konstruktivistisk læringssyn, der i højere grad fremmer udviklingen af ”den kom pe tente

soldat” i stedet for ”den kvalifi cerede soldat”..

Den hastige pædagogiske udvikling har givet forsvarets skoler problemer med at priori tere

lærernes efteruddannelse på det pædagogiske område. Den manglende ajourføring kan

virke som en hæmsko for den pædagogiske udvikling og medfører, at kvaliteten af ud dannelserne

forringes. Hermed kan forsvarets uddannelser tabe i attraktionsværdi, hvilket kan

infl uere på rekruttering og fastholdelse.

Et feltstudie, som blev gennemført i forbindelse med masterprojektet ”Kompetence i uforudsete

situationer – en foranderlig størrelse” (Sørensen 2007) viser bl.a., at mange enheder

ikke prioriterer efteruddannelse af sergentgruppen, som underviser konstabelele ver, bl.a.

fordi stabskompagniets stillinger er ubesatte grundet udsendelse. I stedet er det ofte helt

unge og nyudnævnte sergenter, der gennemfører uddannelsen af konstabelele verne.

Der er gennem AGPU sat overordnet handling bag intentionerne om at udvikle den pædagogiske

læringsforståelse. De kommende år skal forsvaret udvikle de lokale arbejds- og

uddannelsespraksiser samt læreres og instruktørers læringssyn i den ønskede retning.

29

More magazines by this user
Similar magazines