Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Batéria n112 N Môže môj počítač prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie? Váš počítač môže prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne zariadenia zabraňujú, aby systém prešiel do režimu dlhodobého spánku. Ak používate program, ktorý bráni systému prejst’ do režimu dlhodobého spánku, svoje dáta často ukladajte, aby ste predišli strate dát. Informácie, ako sa dá manuálne aktivovat’ režim dlhodobého spánku, nájdete v časti Používanie režimu dlhodobého spánku (strana 25). Čo mám robit’, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnej inštalácii batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku? ❑ ❑ Tento problém môže spočívat’ v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu nainštalujte spät’ do počítača. Informácie nájdete v časti Inštalácia/vybratie batérie (strana 16). Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu sa obrát’te na niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).

Odstraňovanie porúch > Vstavaná kamera n113 N Vstavaná kamera Prečo sa v okne hľadáčika nezobrazuje žiadny obraz alebo sa zobrazuje obraz zlej kvality? ❑ ❑ ❑ Vstavanú kameru nemôže zdieľat’ viac ako jedna softvérová aplikácia. Pred spustením nejakej aplikácie musíte vystúpit’ z predchádzajúcej. V prípade modelov s programom Media Gallery počas používania funkcie posunkov v programe Media Gallery nemôžete použit’ inú aplikáciu, ktorá používa vstavanú kameru. Ak sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v okne hľadáčika sa môže objavit’ určité rušenie, napr. vodorovné pruhy. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie. Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač. Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery na niekoľko sekúnd zastaví? Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastavit’, ak sa: ❑ použije klávesová skratka s klávesom Fn. ❑ zvýši zat’aženie procesora. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie. Prečo má zosnímaný obraz nízku kvalitu? ❑ Snímky zachytené pod fluorescenčnými svietidlami môžu vykazovat’ odrazy svetla. ❑ Tmavé časti zachytených snímok sa môžu javit’ ako rušenie. ❑ Plocha a okolie vstavanej kamery sú znečistené. Očistite oblast’. Pozrite Informácie o starostlivosti a údržbe (strana 89).