Views
4 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 44 N Poznámky o používaní pamät’ových kariet Všeobecné poznámky o používaní pamät’ovej karty ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uistite sa, že používate pamät’ové karty vyhovujúce štandardom podporovaným vaším počítačom. Pri zasúvaní pamät’ovej karty do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho počítača alebo média, netlačte pamät’ovú kartu do zásuvky násilím, ak hladko nevojde. Pri zasúvaní a vyt’ahovaní pamät’ovej karty zo zásuvky buďte opatrný. Nepoužívajte násilie. Keď kontrolné svetlo prístupu k médiu svieti, pamät’ovú kartu nevyt’ahujte. Ak to spravíte, môžete stratit’ dáta. Do zásuvky na pamät’ové karty sa nepokúšajte vkladat’ pamät’ové karty alebo adaptéry na pamät’ové karty iného typu. Nekompatibilná pamät’ová karta alebo redukcia môže spôsobit’ problémy pri jej vyt’ahovaní zo zásuvky a spôsobit’ poškodenie vášho počítača. Do zásuvky nezasúvajte viac ako jednu pamät’ovú kartu. Nevhodné vloženie média môže poškodit’ váš počítač aj médium.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 45 N Poznámky o používaní pamät’ovej karty SD ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s najrozšírenejšími pamät’ovými kartami, ktoré boli k dispozícii v máji 2010. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky pamät’ové karty. Na tomto počítači sa testovali pamät’ové karty SD (do 2 GB) a pamät’ové karty SDHC (do 32 GB) a boli vyhodnotené ako kompatibilné. Zásuvka na pamät’ovú kartu SD vo vašom počítači nepodporuje funkciu UHS (ultra-vysokorýchlostného prenosu dát) pamät’ových kariet SDHC. Zásuvka na pamät’ovú kartu SD na vašom počítači nepodporuje funkciu ochrany autorských práv pamät’ových kariet SD a SDHC. Niektoré typy pamät’ových kariet SD, napríklad karty s funkciou UHS (ultra-vysokorýchlostného prenosu dát), môžu byt’ mimoriadne horúce počas trvalého pristupovania ku pamät’ovým kartám. V takom prípade počkajte pred odstránením pamät’ovej karty, kým nevychladne.