Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Používanie batérie n 96 N Používanie batérie ❑ V chladnom prostredí je výdrž batérie kratšia. Toto je spôsobené zníženou účinnost’ou batérie pri nižších teplotách. ❑ Batérie nabíjajte pri teplotách medzi 10 °C až 30 °C. Pri nižšej teplote je potrebný dlhší čas nabíjania. ❑ Nedobíjajte batériu iným spôsobom než je to uvedené v tomto návode alebo v písomnom odporúčaní firmy Sony. ❑ Keď sa batéria používa alebo nabíja, v jej vnútri sa vytvára teplo. Toto je normálny jav a nie je to dôvodom nejakých obáv. ❑ Pred opätovným nabitím batérie ju nemusíte vybit’. ❑ Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byt’ na konci svojej životnosti a mala by sa vymenit’.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s „Memory Stick“ n 97 N Zaobchádzanie s „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nedotýkajte sa konektoru média „Memory Stick“ prstom ani kovovými predmetmi. Na označenie používajte iba nálepku dodanú s médiom „Memory Stick“. Médium „Memory Stick“ neohýbajte, nenechajte spadnút’ ani ho nevystavujte vplyvom okolia. Médium „Memory Stick“ nerozoberajte ani nemodifikujte. Udržujte „Memory Stick“ suchý. Média „Memory Stick“ neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené: ❑ statickej elektrine ❑ elektrickému rušeniu ❑ extrémne vysokým teplotám ako napr. v aute zaparkovanom na slnku ❑ priamemu slnečnému žiareniu ❑ vysokej vlhkosti ❑ korozívnym látkam Používajte ochranné puzdro dodané s médiom „Memory Stick“. V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát. Pri používaní média „Memory Stick Duo“, pri písaní na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom. Pôsobenie tlaku na médium môže poškodit’ vnútorné komponenty.