Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Obchodné značky > n140

Obchodné značky > n140 N Logo SD je obchodná značka. Logo SDHC je obchodná značka. Logo SDXC je obchodná značka. Slovné označenie ExpressCard a logá sú vlastníctvom PCMCIA. Akékoľvek použitie týchto značiek spoločnost’ou Sony Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami HDMI Licensing LLC. CompactFlash ® je obchodnou značkou SanDisk Corporation. „PlaceEngine“ je registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Koozyt, Inc. „PlaceEngine“ bola vyvinutá spoločnost’ou Sony Computer Science Laboratories, Inc. a je licencovaná spoločnosti Koozyt, Inc. „AVCHD“ je obchodnou značkou spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation. ENERGY STAR a označenie ENERGY STAR sú registrovanými značkami v USA. Všetky ostatné názvy systémov, výrobkov a služieb sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov. V príručke sa neuvádzajú označenia a ®. Funkcie a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov. Nie všetok vyššieuvedený softvér musel byt’ dodaný s vaším modelom.

Oznámenie > n141 N Oznámenie © 2011 Sony Corporation. Všetky práva vyhradené. Táto príručka a v nej popísané programové vybavenie sa nesmie, či už v celku alebo po častiach, kopírovat’, prekladat’ ani prevádzat’ do akejkoľvek strojom čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Sony Corporation neposkytuje žiadne záruky a výslovne odmieta akékoľvek odvodené záruky, predajnost’, či vhodnost’ na akýkoľvek konkrétny účel vo vzt’ahu k tejto príručke, programovému vybaveniu a informáciám v nej obsiahnutých. V žiadnom prípade Sony Corporation nezodpovedá za akékoľvek súvisiace, následné alebo osobitné škody, či už založené na porušení, zmluve alebo inom, vyvstávajúce z alebo v súvislosti s touto príručkou, programovým vybavením alebo inými tu obsiahnutými informáciami alebo ich použitím. V príručke sa neuvádzajú označenia a ®. Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonat’ akékoľvek zmeny tejto príručky alebo informácií v nej obsiahnutých bez upozornenia. Programové vybavenie tu obsiahnuté podlieha ustanoveniam samostatnej licenčnej zmluvy koncového používateľa. Sony Corporation nezodpovedá a neposkytne žiadnu náhradu za akékoľvek stratené nahrávky vyhotovené pomocou počítača, externé záznamové médiá, záznamové zariadenia alebo akékoľvek súvisiace straty včítane prípadov, kedy sa nahrávka nerealizuje z rôznych dôvodov včítane zlyhania vášho počítača alebo keď sa obsah nahrávky stratí alebo poškodí dôsledkom zlyhania počítača alebo opravy vykonanej na počítači. Za žiadnych okolností Sony Corporation neobnoví ani nezreplikuje nahraný obsah vo vašom počítači, na externých záznamových médiách alebo v záznamových zariadeniach.