Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n116 N Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dostupnost’ spojenia je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunút’ ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či prepínač WIRELESS je zapnutý a kontrolné svetlo WIRELESS na vašom počítači svieti. Skontrolujte, či je napájanie prístupového bodu zapnuté. Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Zobrazit’ stav siete a siet’ové úlohy pod Siet’ a Internet. 3 Kliknite na Pripojit’ k sieti, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod. Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Systém a zabezpečenie a Možnosti napájania. 3 Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu pre aktuálny plán napájania. 4 Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania. 5 Dvakrát kliknite na Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim úspory energie. 6 Vyberte Maximálny výkon v rozbaľovacom zozname.

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n117 N Čo mám robit’, ak nemôžem pristupovat’ k Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené. Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup k Internetu. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? (strana 116). Prečo je prenos dát pomalý? ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlost’ bezdrôtovej LAN je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru. Na maximalizovanie rýchlosti prenosu dát počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Ak používate prístupový bod k bezdrôtový LAN zariadenie môže byt’ dočasne pret’ažené v závislosti od toho, koľko iných zariadení cezeň komunikuje. Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na prístupový bod k bezdrôtovej LAN? (strana 116).