Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 66 N ✍ Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším TV. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál. Ako pripojit’ kvalitné digitálne zvukové výstupné zariadenie medzi počítač a TV Navyše môžete pripojit’ kvalitný zosilňovač domáceho kina alebo iné zariadenia na dekódovanie priestorového zvuku medzi váš počítač a TV pomocou pripojenia HDMI. ! Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či medzi TV a zosilňovačom domáceho kina alebo dekodérom priestorového zvuku je nadviazané spojenie HDMI. Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 134). 1 Zapnite TV a nastavte jeho vstup na HDMI. 2 Zapnite zosilňovač domáceho kina alebo dekodér priestorového zvuku a nastavte jeho vstup na vstup HDMI. 3 Jeden koniec kábla HDMI zapojte do vstupnej zásuvky na prijímači domáceho kina alebo dekodéri priestorového zvuku a druhý koniec zapojte do výstupnej zásuvky HDMI na počítači. ✍ Rozlíšenie pripojeného TV môžete nastavit’ z vášho počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 125). V prípade spojenia HDMI sa hlasitost’ dá nastavit’ iba prostredníctvom pripojeného zvukového zariadenia. Váš počítač nemá pod kontrolou výstupnú hlasitost’ žiadnych pripojených zariadení.

Používanie periférnych zariadení > Voľba režimu displeja n 67 N Voľba režimu displeja Keď je zapojený externý displej, môžete si ako primárny monitor zvolit’ obrazovku počítača alebo pripojený displej. ✍ V závislosti od typu vášho externého displeja alebo monitora sa nemusí dat’ súčasne zobrazit’ ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore. Externý displej zapnite pred zapnutím počítača. Zvoľte režim displeja klávesmi Fn+F7 Režim displeja môžete zvolit’ klávesmi Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 30). Voľba režimu displeja pomocou nastavení displeja 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky. 2 Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa Viaceré obrazovky, zvoľte si želané nastavenie a potom kliknite na OK.