Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Volba a dimenzování tepelných čerpadelDimenzování výkonu tepelného čerpadla ovlivňujezejména u monoenergetických zařízení výši investic avelikost ročních provozních nákladů. Čím větší je výkontepelného čerpadla, tím vyšší jsou investice a tím nižšíjsou roční náklady na vytápění.Podle zkušeností je třeba usilovat o tepelný výkontepelného čerpadla, který při mezní teplotě (popř.bivalentním bodě) cca -5 °C protíná otopnou křivku. Přidimenzování se vychází z normy DIN 4701, část 10 probivalentně-paralelní provozy. Podíl druhého zdroje tepla(např. topné tyče) je při tomto způsobu dimenzování cca2 %.Na obr. 1.3 je ukázán roční průběh trvání venkovníteploty. Z obrázku je patrné, že méně než 10 dnů v roceje venkovní teplota pod -5 °C.venkovní teplota ve [°C]1.3.4.2počet dnůObr. 1.3: Křivka ročního průběhu venkovní teploty: počet dní, kdy seteplota venku dostane pod udávanou hraniciPříklad k tabulce 1.5 na str. 13:Při bivalentním bodu -5 °C, vychází při bivalentně-paralením provozu, podíl teplného čerpadla 98%.bivalentní bod [°C]Podíl krytí [-]při biv.-paral. provozuPodíl krytí [-]při biv. altern. provozuTab. 1.5:Podíl pokrytí potřeby tepla systémem s tepelným čerpadlem při monoenergetickém nebo bivalentním provozu v závislosti na bodubivalence a provozním režimu1.3.4.2 Příklad dimenzování tepelných čerpadel vzduch/voda monoenergetický provozní režim: tepelné čerpadlos elektrickou topnou tyčí v akumulačním zásobníku otopný systém s max. výstupní teplotou 35°C zvolená tepelná ztráta domu 9,0 kW zvolená dodatečná potřeba tepla 1,0 kWpro přípravu teplé vodya ohřev bazénu tepelná ztráta domu + 11,0 kWdodatečná potřeba tepla) x součiniteldimenzování f z tab. 1.2 na str. 11(při např. času blokace 2 hod.) =(9,0 kW + 1 kW) x 1,1 == nutný topný výkon tepelného čerpadla při venkovnívýpočtové teplotě dle příslušných norem.Dimenzování tepelného čerpadla se děje pomocípotřeby tepla pro budovu v závislosti na venkovní teplotě(zjednodušeno jako přímka) v grafu topného výkonu akřivek topného výkonu tepelných čerpadel. Přitom sedo diagramu vynáší pro zvolenou prostorovou teplotu(odpovídající venkovní teplota: bod 1) na úsečce (osex) vzhledem k vypočtenému topnému výkonu (bod 2) přivýpočtové venkovní teplotě, která odpovídá příslušnýmnormám.topný výkon [kW] (vč. odmrazování)Obr. 1.4:potřebný přídavný výkon(2. zdroj tepla)bod 2bivalentní bodpotřeba tepla pro budovuv závislosti na venkovní teplotě(zjednodušeno)bod 1Křivky topného výkonu dvou tepelných čerpadel vzduch/voda různých výkonů pro výstupní teploty 35 °C a potřebutepla pro budovu v závislosti na venkovní teplotěPříklad z obr. 1.4 na str. 13 při celkové potřebě tepladomu 11 kW a při venkovní teplotě -16 °C dle normya zvolené vnitřní teplotě +20 °C znázorňuje způsobpostupu. Diagram zobrazuje křivky topného výkonudvou tepelných čerpadel pro výstupní teplotu otopnévody 35 °C. Průsečíky (mezní teplota, popř. bivalentní13

More magazines by this user
Similar magazines