Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

3.3.23.3.2 Vyhotovení vrtu pro sonduOdstup jednotlivých sond by měl být minimálně 6 metrů,aby docházelo k nejmenšímu vzájemnému ovlivňovánía v létě byla zajištěna regenerace. Pokud bude třebavíce sond, neměly by být uspořádány rovnoběžně, alepříčně ke směru proudění spodní vody (viz. Obr. 3.7).směr proudění vodysměr proudění vodyNa obr. 3.8 je zobrazen průřez dvojitou U-sondou, kteréjsou běžně používány pro tepelná čerpadla. U tohototypu sondy se nejprve zhotoví vrt o poloměru r 1. Pakse zavedou 4 trubky sondy a obklopí cementovou nebobentonitovou směsí. Ve dvou těchto trubkách proudísolanka dolů a ve dvou zbývajících opět vzhůru. Trubkyjsou na dolním konci spojeny, takže tvoří uzavřený oběh.sonda 1nejméněsonda 2nejméněObr. 3.7:Isonda 3Uspořádání a minimální odstup sond v závislosti na směrua proudění spodní vodyUPOZORNĚNÍPro koncentraci solanky a použité materiály, uspořádání šachtyrozdělovače, instalaci čerpadla a expanzní nádoby platí tatáž pravidlajako u zařízení se zemními kolektory.Obr. 3.8:IPrůřez dvojité U-sondyUPOZORNĚNÍPři použití příslušenství pro solanku, lépe tepelného čerpadlas integrovaným čerpadlem solanky, musí být zjištěny tlakové ztrátysondy a potom být porovnány s dispozičním tlakem čerpadla solanky.3.3.3 Další zařízení tepelného zdroje sloužící k využití tepla ze zeměAlternativně k zemním kolektorům budou také nabízenajiná zařízení, provedení v jiné konstrukci, pro získávánízemního tepla. Může se jednat o koše pro získávánízemního tepla, kolektory, které se vrývají do příkopu,energetické kůly (sloupy), spirálové kolektory atd.Projektování těchto zařízení pro získávání tepla zezemě musí probíhat podle údajů výrobce, či dodavatele.Výrobce musí zaručit dlouhodobě funkci systému podlenásledujících údajů: minimální povolená teplota solanky chladící výkon a průtok solanky k použitémutepelnému čerpadlu provozní hodiny tepelného čerpadla za rokPřídavně jsou k dispozici následující údaje: tlaková ztráta při udaném množstevním průtokusolanky pro návrh čerpadla solanky možné vlivy na vegetaci instalační předpisyZkušenosti ukazují, že výkony odebíraného teplaklasických zemních kolektorů se liší pouze nepodstatněod jiných systémů, protože uložená energie v 1 m 3 zeměje ohraničena hodnotou 50 až 70 kWh/a.Možné optimalizace odebíraných výkonů jsou v prvnířadě závislé na klimatických podmínkách a druhu půdy ane na druhu zdroje pro čerpání energie ze země.52

More magazines by this user
Similar magazines