Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Tepelná čerpadla solanka/voda3.2 Zemní kolektorEnergie se do země dostává přes zemský povrch. Přitomvětšinovým dodavatelem energie do země jsou déšťa sluneční záření. Proto se nesmí kolektory instalovatpod části, které jsou zastavěné nebo jsou nějak jinakchráněné vůči působení atmosféry.3.2.1 Hloubka uloženíTeploty půdy mohou v hloubce 1 m i bez odběru tepladosáhnout bodu mrazu. V hloubce 2 m je minimálníteplota cca 5 °C.S přibývající hloubkou se zvyšuje i tato teplota, avšaktaké klesá tok tepla z povrchu země. Proto zde nenízajištěno rozmrazování ledového povlaku na jaře.3.2.2 Odstup uloženíPři určování odstupu uložení d aje potřeba zohlednit,aby led obalující zemní hady nestrostl. Zmrzlým ledemnemohou pronikat srážky a v půdě se budou tvořit kapsys vodou.Doporučené odstupy vedení jsou závislé na druhu půdya průměru položeného potrubního vedení a jsou mezi0,5 a 0,8 m. Čím delší je maximální doba zamrznutí půdy, tím jenutno zvolit větší odstup mezi vedeními.3.2.3 Plocha kolektoru a délka vedeníPotřebná plocha horizontálně položeného zemníhokolektoru závisí na následujících faktorech: Chladicí výkon tepelného čerpadla Provozní hodiny tepelného čerpadla běhemotopného období Druh půdního podloží a obsah vlhkosti v zemi Maximální délka topného období1. krok: Nalezení topného výkonu tepelného čerpadlapři teplotním spádu (např. B0/W35)2. krok: Výpočet chladícího výkonu odečtenímelektrického příkonu při určitém teplotnímspádu z topného výkonuQ 0= Q WP- P elQ WP= tepelný výkon tepelnéhočerpadla14,5 kWP el= el. příkon tepeln. čerpadlav navrhovaném bodě 3,22 kWQ 0= výkon chlazení, či výkon odebíranýze země tepelným čerpadlemv navrhované prac. bodě 11,25 kW3. krok: Zjištění počtu provozních hodintepelného čerpadla za rokV Německu může zařízení s tepelným čerpadlempři monovalentním provozu pracovat cca1800 hodin pro přípravu otopné vody a TV. Přimonoenergetickém provozu zařízení s tepelnýmčerpadlem se zvedají provozní hodiny podlepolohy bivalentního bodu na cca 2400 hodin.4. krok: Volba specifi ckého, odebíraného výkonuv závislosti na druhu půdy, očekávanýchprovozních hodinách za rok, podle VDI 46403.2Množství energie, která přichází ze zemního jádra jemenší než 0,1 W/m 2 a tím je zanedbatelné.IUPOZORNĚNÍMaximální odběrová práce za rok činí: 50 až 70 kWh/m 2 , která je v praxidocílitelná pouze při velmi vysokých nákladech.Proto by měla být hloubka uložení potrubí cca 0,2 až0,3 m pod nezámrznou hloubkou. V praxi je tato hloubkav rozmězí od 1,2 až do 1,5 m.APOZOR!Při pokládání zemních kolektorů do příkopů nesmí být hloubka uloženíhlubší jak 1,25 m.IU půdy, která se vyznačuje špatnou vodivostí tepla(např. písek) je možné zvětšit délku vedení tím, žebude provedeno zmenšení odstupů, na stejně velkouplochu.UPOZORNĚNÍV klimatických podmínkách, které panují v Německu, se u vlhké ajílovité půdy osvědčily odstupy od 0,8 m.Druh půdySpecifický odebíraný výkonna 1800 hod na 2400 hodsuchá nespojitá půda (písek) cca 10 W/m 2 cca 8 W/m 2soudržná, jílovitá vlhká půda cca 25 W/m 2 cca 20 W/m 2vodou nasycená půda(písek, hrubý písek, štěrk)cca 40 W/m 2 cca 32 W/m 2Tab. 3.2: Specifi cké nastavení podle VDI 4640 při odstupu 0,8m5. krok: Plocha kolektoru je dána z chladicího výkonu aze specifi ckého, odebíraného výkonuQ 0= chladící výkontepelného čerpadla11,25 kWq = specifi cký odebíranývýkon ze země 25 W/m 2A = plocha kolektoru 451 m 2Minimální délka trubkykolektoru při položenémodstupu o 0,8 m564 mPočet okruhu solanky á 100 m 6PE- trubka je standardně v délce 100 m.Z tohoto důvodu je dána minimální délka trubekna 564 m.Minimální délka 6 okruhů á 100 ma potřebná plocha 480 m².IUPOZORNĚNÍVypočítaná minimální délka trubek kolektoru bude v praxi zaokrouhlenana délku okruhu, na 100 m.49

More magazines by this user
Similar magazines