metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyvětracího vzduchu pro prodejní plochy je dáno 25 - 60 m 3 /h na osobu, v zázemí a šatnáchbude pro výpočet dostačující 30 m 3 /h na osobu.Tab.B.46 Budovy pro obchodní účely – větránítyp zónyVětránínucené, hybridní přirozené parametry pro výpočty vlhkostiprůměrná minimální průměrná dobamin. tokpožadovan požadovanměrná teplota tok teplota provozuprodukcevětracíhoá relativní á měrnájednotka přiváděnéh větracího přiváděnéh větracíhovlhkostivzduchuvlhkost vlhkosto vzduchu vzduchu o vzduchu zařízeníBudovy proobchodní účely- ProdejníplochyBudovy proobchodní účely- Šatny,sociální zázemíBudovy proobchodní účely- SkladyBudovy proobchodní účely- SkladypotravinBudovy proobchodní účely- NevytápěnéprostoryV v - n z t V,mech,h ϕ i x i M wm 3 /h/mj. mj °C 1/h °C hod/den - g/kg g/h/m 225 - 60 osoby rovna θ i 0,5 - 330 osoby rovna θ i 0,3 - 0,510102m 2podlahovéplochym 2podlahovéplochym 2podlahovéplochyrovna θ i 0,1 – 0,3rovna θ i 0,1 – 0,3rovna θ i 0,1 - 0,3teplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchu12 50 6,83 11,512 50 6,83 2,524 50 6,83 124 50 6,83 2,512 50 6,83 0Ostatní zóny mají požadavek minimálního množství vzduchu dán na m 2 podlahovéplochy, skladové zóny po 10 m 3 /(h.m 2 ). Pro přirozené větrání je minimální tok větracíhovzduchu V v všech zón počítán pomocí násobnosti výměny vzduchu. Průměrná teplotapřiváděného vzduchu při nuceném větrání je stanovena pro potřeby přívodu minimálníhomnožství vzduchu, rozdíl proti výpočtové teplotě v zóně je do bilance potřeb energiezapočítán. Pro přirozené větrání je jako vstupní hodnota využita teplota venkovního vzduchupro daný výpočtový interval. Součástí hodnot v profilu jsou parametry potřebné pro výpočetspotřeby energie při odvlhčování udávající požadovanou relativní a měrnou vlhkost. Produkcevodní páry u zón s pobytem lidí vychází z 40 g/h vodní páry při nízké aktivitě a 100 g/h přivysoké fyzické aktivitě.Vstupní hodnoty pro výpočet tepelných zisků (Tab.B.47) jsou děleny na dvě části, původemod metabolického tepla uživatelů a obyvatelů budovy q oc , tepelného výkonu spotřebičů q ap ajsou vždy vztaženy na m 2 podlahové plochy zóny. Průměrné měrné produkce tepla od osobjsou přibližně vypočteny z produkce tepla osob v zóně při aktivitě příslušející dané zóně napřibližně stanovenou plochu. Pro stanovení produkce tepla v zóně prodejních ploch byluvážen odhad osoby s produkcí tepla 80 W na přibližně 3,5 m 2 podlahové plochy. Ostatnízóny jsou definovány podobně jako jejich ekvivalenty v předchozích profilech. Hodnoty– B 39 –

More magazines by this user
Similar magazines